ZKUŠEBNÍ ŘÁD

 

ke stažení v pdf ZDE

 

 

Základní ustanovení

1. Tento zkušební řád upravuje způsob složení a rozsah zkoušek odborné způsobilosti a podmínky, za
kterých lze tyto zkoušky vykonat tak, jak stanoví platná legislativa, jmenovitě:
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
V platném znění včetně prováděcích předpisů.

2. Zkušební řád je závazný pro všechny uchazeče o zkoušky, i pro všechny členy zkušební komise,
odvolací komise a organizátory odborných zkoušek.

3. Tento Zkušební řád je vydáván jako verze 20220509 a nahrazuje všechny předchozí zkušební řády.

4. Součástí tohoto Zkušebního řádu jsou tyto přílohy
Příloha č. 1 Zkouška odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a podmínky, za kterých lze tuto
zkoušku vykonat tak, jak stanoví Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci
pojištění, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a
zajištění, v platném znění.
Příloha č. 2 Bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a uchovávání informací
Příloha č. 3 Směrnice Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Příloha č. 4 Pravidla účasti na akreditovaných zkouškách AC SOLUTIONS s.r.o. realizovaných distanční formou
Příloha č. 5 Vzorová dokumentace

 

Odborná zkouška

 

 1. Účelem odborné zkoušky je stanovit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost dle platné legislativy, která nařizuje složení zkoušky odborné způsobilost
 2. Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí (dále jen „komise“) jmenované na základě vnitřních organizačních předpisů Vedoucí osobou1. Členové komise jsou osoby podléhající přezkumu ČNB.
 3. Standard a rozsah odborných zkoušek i jejich náležitosti jsou v souladu s příslušnou legislativou a jsou podrobně popsány vpříloze č. 1.

AKREDITOVANÁ OSOBA POŘÁDÁ TYTO ODBORNÉ ZKOUŠKY:

a. Zkouška odborné způsobilosti podle Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, rozdělená dle jednotlivých skupin odbornosti:

Základní kategorie:

 • Životní pojištění dle 57 odst. 1 písm. a) Zákona
 • Pojištění motorových vozidel dle § 57 odst. 1 písm. b) Zákona
 • Neživotní občanské pojištění dle § 57 1 písm. c) Zákona
 • Neživotní pojištění podnikatelů dle § 57 odst. 1 písm. d) Zákona
 • Pojištění velkých pojistných rizik dle 57 odst. 1 písm. e) Zákona

Kombinace kategorií:

 • Životní pojištění a pojištění motorových vozidel
 • Životní pojištění a neživotní občanské pojištění
 • Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
 • Souhrnná zkouška na pojištění

Rozsah a délka trvání jednotlivých zkoušek jsou podrobně popsány v přílohách tohoto Zkušebního
řádu, konkrétně:

 • Zkouška odborné způsobilosti podle Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v příloze č. 1 tohoto Zkušebního řádu.

Každý uchazeč, který si objedná zkoušku a uhradí účastnický poplatek, má k dispozici ve svém profilu na portále acsolutions.cz také cvičené testy, které jsou součástí přípravy na zkoušku.

Termíny odborných zkoušek a způsob přihlašování

 

 1. Odborné zkoušky probíhají minimálně jednou za čtvrtletí.
 2. Pokud se na daný termín nepřihlásí alespoň 5 uchazečů, vyhrazuje si akreditovaná osoba právo termín zrušit a přihlášené zájemce odkázat na další termín, v takovém případě může zkouška probíhat jednou pololetně, naopak v případě vyššího zájmu a potřeby zveřejní akreditovaná osoba další termíny zkoušek dle poptávky uchazečů.
 3. V případě odborných zkoušek prováděných distančním způsobem je maximální kapacita termínu stanovena na 18 osob.
 4. Všechny vypsané  termíny   jsou   zveřejňovány   na   webovém   portále   AC SOLUTIONS s.r.o.   (adresa: https://www.acsolutions.cz/odborne-zkousky/).
 5. Na webové stránce je uchazečům umožněno přihlášení na konkrétní dostupný termín dané odborné zkoušky.
 6. Přihlašování na termín zkoušky probíhá formou elektronické objednávky zkoušky ve vybraném termínu.
 7. Úspěšné přihlášení na termín (přijetí objednávky) je uchazečům oznámeno pomocí emailového potvrzení.
 1. Po provedení úhrady účastnického poplatku uchazeč obdrží e-mailem také pozvánku na zkoušku, obsahující všechny potřebné informace k objednanému termínu zkoušky vč. místa a času konání zkoušky.
 2. Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo na stanovení odlišných pravidel pro přihlašování uchazečů z řad klientů, kteří využijí možnosti individuální objednávky pro více osob.
 3. Uchazeči se mohou přihlásit na kterýkoliv dostupný termín odborné zkoušky až do naplnění kapacity daného termínu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky.
 1. Akreditovaná osoba může umožnit individuálně přihlášení v termínu kratším než 2 kalendářní dny před termínem konání zkoušky v případě, že to kapacita termínu a organizační podmínky dovolují. Pro takto přihlášeného uchazeče platí stejné platební a storno podmínky jako pro uchazeče přihlášeného ve standartní lhůtě.
 2. V případě mimořádné situace může akreditovaná osoba změnit termín konání zkoušky, a to v rozsahu: datum, čas, místo konání zkoušky. Takto provedená změna bude promítnuta do informací zveřejňovaných na webovém portále AC SOLUTIONS s.r.o. Současně akreditovaná osoba o změně informuje účastníky daného termínu zkoušky prostřednictvím e-mailu.
 3. V případě mimořádné situace může akreditovaná osoba termín zrušit. Zrušený termín bude odebrán z nabídky termínů zkoušek na webovém portále AC SOLUTIONS s.r.o. Současně akreditovaná osoba o zrušení termínu informuje účastníky daného termínu zkoušky prostřednictvím e-mailu.
 4. V případě změny nebo zrušení termínu zkoušky ze strany akreditované osoby, má každý účastník daného termínu zkoušky právo zvolit si zdarma jiný dostupný termín. Pokud účastník nemá o změnu termínu zájem, musí tuto skutečnost oznámit akreditované osobě e-mailem nebo Kontaktní údaje jsou uvedeny v e-mailu oznámení změny/zrušení a jsou dále dostupné na webových stránkách akreditované osoby. V takovém případě má právo na vrácení poplatku za zkoušku, který uhradil. Pokud nezájem o nový termín zkoušky účastník včas neoznámí, má se za to, že se změnou termínu zkoušky souhlasí.

 

Účastnický poplatek

 

 1. Každý uchazeč je povinen uhradit účastnický
 2. Výše účastnického poplatku platného pro uchazeče z řad široké veřejnosti je zveřejněna na webové stránce acsolutions.cz.
 3. Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo stanovit odlišné ceny na základě individuálně uzavřené smlouvy a nabízet množstevní slevy.
 4. Účastnický poplatek stanovený individuálně (smluvně, hromadná objednávka, množstevní slevy, ) bude uveden v objednávce zkoušky v rámci přihlášky uchazeče na konkrétní termín zkoušky.
 5. Základní výše účastnických poplatků k jednotlivým typům zkoušek je uvedena v příloze
  č. tohoto zkušebního řádu.
 6. Účastnický poplatek zahrnuje zvolený typ zkoušky a přístup do přípravného e-learningového kurzu k danému typu zkoušky.
 7. Účastnický poplatek lze uhradit
      a. převodem na účet (číslo účtu uvedeno v e-mailu objednávky) na základě:
  • obdržené zálohové faktury, která bude automaticky vygenerována po odeslání objednávky z portálu acsolutions.cz,
  • faktury vystavené akreditovanou osobou individuálně, pokud se jedná o uchazeče pod rámcovou dohodou/smlouvou s AC SOLUTIONS r.o.
   b. platební kartou prostřednictvím platební brány umístěné přímo na portálu acsolutions.cz
 8. Platební podmínky jsou součástí přihlášky k odborné zkoušce a jsou pro uchazeče závazné.
 9. Účastnický poplatek je splatný nejpozději do 10 kalendářních dnů od vystavení objednávky nebo nejpozději do termínu konání zkoušky. V případě, že nedojde v této lhůtě k připsání příslušných finančních prostředků za objednanou zkoušku na účet akreditované osoby, bude objednávka zkoušky automaticky zrušena a zkouška bude nabídnuta dalším uchazečům.

Způsob registrace v případě překročení kapacity termínu (objektivní a nestranný přístup pro všechny zkoušené)

Všichni uchazeči jsou registrováni na portále acsolutions.cz. Zde jsou zveřejněny veškeré organizační a věcné informace týkající se odborných zkoušek, postupu, možností přihlášení se ke zkoušce a přípravy, včetně potřebné odborné literatury. V případě překročení kapacity veřejného termínu budou uchazeči registrováni v pořadí, v jakém se na portálu k odborné zkoušce v daném termínu přihlásili (princip FI-FO), případně bude vypsán jiný veřejný termín tak, aby došlo k uspokojení poptávky.

Změna termínu, odhlašování a storno podmínky

 1. Odhlašování je možné maximálně 10 kalendářních dnů před přihlášeným termínem zkoušky, pokud není Vedoucí osobou pro daný termín stanoveno jinak.
 1. V případě odhlášení ve lhůtě delší než 10 kalendářních dnů před přihlášeným termínem má uchazeč možnost přehlásit se na jiný vypsaný termín zkoušky téže skupiny odbornosti s volnou kapacitou. Změnu termínu uchazeč provádí elektronicky ve svém profilu na portále acsolutions.cz.
 2. V případě odhlášení ve lhůtě kratší než 3 kalendářních dnů před přihlášeným termínem bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny. Výjimku tvoří odhlášení ze závažných důvodů. Za závažný důvod se považuje zejména nemoc nebo pracovní neschopnost, nebo jiná závažná překážka, o níž zájemce informoval akreditovanou osobu. Informaci o takovéto překážce považuje akreditovaná osoba za čestné prohlášení uchazeče, na základě kterého uchazeče z termínu odhlásí a omluví. Řádně omluvený uchazeč se může přehlásit na jiný termín zkoušky téže skupiny odbornosti.
 1. V případě, že se uchazeč neodhlásí z termínu zkoušky ve lhůtě 10 kalendářních dnů před termínem zkoušky, příp. se neodhlásí ze závažných důvodů po tomto termínu, a na zkoušku se nedostaví, nemá nárok na vrácení účastnického.

5. V případě, že se uchazeč odhlásí ze zkoušky ve lhůtě delší než 10 kalendářních dnů před přihlášeným termínem zkoušky a nemá zájem o přehlášení na jiný termín, má právo na vrácení poplatku za zkoušku, který uhradil, za předpokladu splnění podmínek odstoupení od smlouvy dle Obchodních podmínek akreditované osoby v platném znění. Obchodní podmínky v platném znění jsou k dispozici na webových stránkách akreditované osoby.

Průběh samotné odborné zkoušky

 1.  Průběh zkoušek je neveřejný.
 2. Odborné zkoušky jsou písemné, skládané buď papírovou, nebo elektronickou formou. Odborné zkoušky probíhají prezenční formou. Zkoušky jsou složeny ze dvou částí, a to teoretické a praktické, jež ověřují odborné znalosti (teoretická část) a odborné dovednosti (praktická část). Rozsah a délka trvání jednotlivých zkoušek jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto Zkušebního řádu.
 3. Uchazeč se k odborné zkoušce dostaví minimálně 30 minut před stanoveným začátkem odborné zkoušky.
 4. V případě pozdního příchodu na stanovený termín odborné zkoušky o méně než 30 minut po zahájení zkoušky se uchazeč může zkoušky zúčastnit, stanovený čas ukončení zkoušky se vzhledem k nedodržení stanoveného času zahájení zkoušky ze strany uchazeče, v tomto případě individuálně nemění. Uchazeč před zahájením odborné zkoušky v takovém případě podepisuje souhlas s tímto faktem. Nedostatek času na složení odborné zkoušky nezakládá právo na odvolání proti výsledku odborné zkoušky v případě pozdního příchodu na termín odborné zkoušky a není důvodem pro vrácení účastnického poplatku.
 5. Při zpoždění delším než 30 minut od zahájení zkoušky se má za to, že uchazeč se ke zkoušce nedostavil.
 6.  V případech dle odstavce 2 a 3 tohoto článku Zkušebního řádu se účastnický poplatek i při neúčasti na odborné zkoušce nevrací.
 7. Uchazeč je před vykonáním odborné zkoušky povinen identifikovat se pomocí platného občanského průkazu, nebo cestovního pasu, případně náhradním dokladem vydaným policií ČR v kombinaci s dokladem, vydaným státní institucí (řidičský průkaz, zbrojní průkaz ), ze kterého je patrná podoba zkoušeného, případně kombinací těchto dokladů. Neprokázání totožnosti je jednoznačně důvodem k vyloučení účasti na daném zkouškovém termínu.
 8. Po ověření totožnosti je uchazeč vyzván k podpisu prezenční listiny, kterým stvrzuje správnost uvedených údajů a svoji přítomnost na zkoušce.
 9. Akreditovaná osoba může povolit účast na zkoušce i uchazeči, který není uveden v prezenční listině, pokud to umožní kapacita termínu zkoušky a další podmínky organizačního Rozhodnutí o povolení/nepovolení účasti takovému uchazeči je plně v kompetenci zástupců Akreditované osoby v místě konání zkoušky (členů zkušební komise, příp. administrátorů zkoušek) a proti nepovolení účasti takového uchazeče na zkoušce není možnost odvolání. V případě povolení účasti uchazeči, který není uveden na prezenční listině je uchazeč povinen na místě prostřednictvím bankovního převodu uhradit poplatek za zkoušku a prokázat tuto skutečnost potvrzením o úhradě členům komise. V případě splnění těchto podmínek bude uchazeč doplněn na prezenční listinu předsedou komise.
 10. Zástupci akreditované osoby v místě konání zkoušky (členové zkušební komise, příp. administrátoři zkoušek) mají právo nepřipustit ke zkoušce uchazeče, jež je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo pokud je jeho chování nevhodné nebo ohrožuje řádný a nerušený průběh zkoušky. Zástupci akreditované osoby v místě konání zkoušky mají také právo nepřipustit ke zkoušce uchazeče, jenž nedodržuje aktuálně platná hygienická nařízení, nebo hygienická opatření stanovená akreditovanou osobou, příp. jehož zdravotní stav by mohl ohrožovat další účastníky zkoušky.
 11. Člen zkušební komise, příp. administrátor zkoušek může zahájit zkoušku i před stanoveným termínem zkoušky, pokud jsou přítomni všichni uchazeči uvedení v prezenční listině.
 12. Člen zkušební komise, příp. administrátor zkoušek poučí uchazeče o všech náležitostech průběhu zkoušky, zejména o způsobu započetí zkoušky, způsobu vypracování testu, o časovém limitu stanoveném k vykonání zkoušky dle jednotlivých skupin odbornosti, o způsobu ukončení testu, o způsobu hodnocení otázek a pravidlech chování v průběhu zkoušky a o důvodech případného vyloučení ze zkoušky. V případě umístění kamerového systému je uchazeč informován o této skutečnosti. Uchazečům jsou představeni členové zkušební komise.
 13. Testy má k dispozici příslušný člen zkušební komise, příp. administrátor zkoušek, do zahájení zkoušky jsou testy nepřístupné uchazečům, umístěné v zalepené obálce opatřené razítkem a podpisem osoby odpovědné za přípravu testů. Zkušební testy není dovoleno předávat uchazečům dříve než po okamžiku zahájení zkoušky, není přípustné, aby testy nebo odpovědní archy od okamžiku rozlepení obálky do okamžiku odevzdání opustily zkušební místnost, stejně tak není přípustné, aby uchazeči předávali jim přiřazené testy nebo odpovědní archy jiným uchazečům.
 14. V průběhu odborné zkoušky je uchazeč v pravidelných intervalech informován o čase zbývajícím do konce zkoušky pro jednotlivé skupiny
 15. V případě, že v průběhu zkoušky elektronickou formou dojde k poruše zkouškového systému nebo jinému technickému výpadku (výpadek energie, výpadek připojení k Internetu, apod.), čas trvání zkoušky se pozastavuje a počíná znovu běžet až po odstranění technických potíží. Uchazeč má po odstranění potíží možnost pokračovat v práci v tomtéž místě, kde byla práce přerušena a v tomtéž čase zkoušky, ve kterém byla práce přerušena. Trvá-li porucha déle než 60 minut, vyhrazuje si akreditovaná osoba právo na ukončení zkoušky a vzniká jí současně povinnost vypsání náhradního termínu zkoušky.
  • V průběhu zkoušky je přísně zakázáno:
  • komunikovat s jinými uchazeči, vyrušovat a narušovat řádný průběh odborné zkoušky,
  • využívat cizí pomoci, používat pomocné materiály nebo nedovolené prostředky, pořizovat opisy zkušebního testu nebo výpisy z něj.
  • používat jakákoliv technická zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty a kamery, vysílačky a jiné přístroje, které by umožňovaly komunikaci s jinou osobou, nebo pořizovat záznam průběhu či obsahu odborné zkoušky, uchazeč smí použit pouze papír, kalkulačku a psací potřeby
  • opustit svévolně v průběhu zkoušky zkušební místnost, s výjimkou naléhavé osobní potřeby, a to pouze po dohodě s komisařem; uchazeč v tomto případě nesmí z místnosti vynášet žádné předměty, zejména žádná komunikační zařízení (mobilní telefon )
  • svým jednáním narušovat průběh zkoušky a vyrušovat ostatní účastníky zkoušky
 16. Je přísně zakázáno používat jinou výpočetní techniku než tu, jež byla uchazeči přidělena k vykonání zkoušky, tato je opatřena kontrolovanou IP adresou, má omezený přístup na internet tak, aby uchazeči nebyl umožněn přístup k jakýmkoli jiným informačním zdrojům než jen k zadání jeho testu prostřednictvím přihlášení uchazeče do zkouškového systému AC SOLUTIONS s.r.o., a má zamezený přístup k jakýmkoli jiným informačním zdrojům.
 17. V průběhu zkoušky musí uchazeč dodržovat pravidla stanovená Zkušebním řádem a pokyny odborné komise a administrátorů zkoušky, dodržovat disciplínu, zachovávat ticho, nerušit ostatní účastníky zkoušky.
 18. Nedodržení pravidel v bodech 14. – 17., nebo nerespektování pokynů komisaře, příp. administrátorů zkoušky v průběhu zkoušky, je považováno za porušení Zkušebního řádu a může být důvodem k vyloučení uchazeče ze zkoušky.

 19. Vyloučený uchazeč je povinen ihned opustit zkušební místnost.
 20. Administrátoři, vedoucí osoby, dohled a členové komise nesmějí zodpovídat v průběhu zkoušky žádné dotazy mimo dotazy organizačního charakteru vztahující se ke zkušebnímu řádu a technického
 21. Po ukončení časového limitu pro vykonání zkoušky dané skupiny odbornosti je:
  A. V případě papírové formy testu – uchazeč povinen bezodkladně odevzdat obě tištěné části testu, tj. zadání a odpovědní arch komisaři/pověřené osobě AC SOLUTIONS s.r.o. Uchazeč je oprávněn odevzdat svůj písemný test uvedenou formou i před vypršením časového
  B. V případě elektronické formy testu – zkouškový systém znemožní uchazeči odpovídat na další otázky, test uzavře a nejpozději tímto okamžikem je test považován za ukončený a předán k automatickému vyhodnocení. Uchazeč je oprávněn provést v systému ukončení testu i před vypršením časového limitu. Okamžikem, kdy uchazeč provede    v systému   ukončení, je    test    považován    za    ukončený    a   předaný k automatickému vyhodnocení.
 22. V případě vykonání zkoušky elektronickou formou uchazeč vyčká vyhodnocení výsledku testu, které je automaticky zpracováno zkouškovým systémem ihned po odevzdání
 23. Po odevzdání tištěného testu nebo po převzetí výsledků testu z elektronického systému musí uchazeč opustit zkušební místnost.
 24. Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo ukončit zkoušku i dříve, než je stanovený časový limit, a to pouze v případě, že všichni účastníci zkoušky odevzdali řádně své testy a opustili zkušební místnost.
 25. Vyhodnocení výsledku zkoušky je:
  • V případě papírové formy testu – oznámeno uchazeči nejpozději do 48 hodin od ukončení zkoušky.
  • V případě elektronické formy testu – oznámeno uchazeči zkouškovým systémem bezprostředně po odevzdání testu.
 26. O vyhodnocení výsledků zkoušky je uchazeč informován e-mailem.
 27. Úspěšným uchazečům je následně vydáno osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Vydané osvědčení je každému z uchazečů odesláno prostřednictvím České pošty, popřípadě prostřednictvím e-mailu.
 28. Odbornou zkoušku lze v případě neúspěšného složení opakovat, avšak každé opakování je zpoplatněno dle aktuálně vyhlášených sazeb poplatků.
 29. V nutných případech, pokud nastanou důvody pro předčasné ukončení zkoušky, může člen komise/administrátor zkoušky zkoušku předčasně ukončit. V takovém případě mají všichni účastníci zkoušky nárok na bezplatné opakování zkoušky.
 30. Každý člen komise, příp. administrátor zkoušky může samostatně rozhodovat o všech záležitostech vztahujících se k organizaci a průběhu zkoušky, a to i takových, které nejsou uvedeny ve zkušebním řádu a další závazné dokumentaci akreditované osoby, tato rozhodnutí jsou platná. V případě potřeby mohou požádat o rozhodnutí předsedu komise, který tak musí neprodleně učinit. Rozhodnutí ovšem nesmí být v rozporu s tímto zkušebním řádem nebo platnou legislativou.
  B. PRŮBĚH ODBORNÉ ZKOUŠKY – DISTANČNÍ FORMA ZKOUŠKY
 31. Průběh odborné  zkoušky prováděné distančním způsobem je podrobně popsán v příloze č. 4 Pravidla účasti na akreditovaných zkouškách AC SOLUTIONS s.r.o. prováděných distanční formou.

Objektivní a nestranný průběh odborné zkoušky a přezkoumatelné zaznamenání výsledků

 1. Na průběh odborné zkoušky dohlíží členové
 2. Každý ze členů komise musí podepsat Prohlášení o nestrannosti, důvěrnosti a nepodjatosti. Většina členů komise musí být nezávislá na akreditované v duchu příslušných ustanovení platné
 3. Člen komise, který je vůči jakémukoliv zájemci o odbornou zkoušku podjatý, nesmí tohoto zájemce zkoušet. Člen komise je po zjištění této skutečnosti povinen bezodkladně informovat ostatní členy komise o své možné
 4. Ostatní členové komise posoudí, zdali jde o tak významný vztah člena komise směrem k uchazeči, že by mohl ovlivnit průběh a výsledek odborné zkoušky. Pakliže se ostatní členové komise shodnou na tom, že by tento fakt mohl nastat, bude podjatý člen komise nahrazen náhradníkem. Předseda komise o tomto zjištění a jeho řešení pořídí zápis do Zápisu ze zkoušky.
 5. Tento postup je platný i pro případ, kdy podezření na podjatost člena komise oznámí zkoušený.
 6. Během opravování písemných testů uchazečů je zajištěna jejich anonymita pro papírovou verzi testu pomocí systému identifikačních kódů uchazeče (tento kód obdrží uchazeči při registraci na samolepícím štítku, který nalepí na své zadání a odpovědní arch), pro elektronickou i distanční formu testu pomocí automatizovaného vyhodnocení vyplněného testu bez jakéhokoli manuálního zásahu.
 7. Po konání každého jednotlivého zkušebního termínu je vytvořen Zápis ze zkoušky, který je opatřen číslem jednacím a obsahuje:
 • Jména a funkce členů Zkušební komise
 • Datum, čas a místo konání odborné zkoušky v závislosti na její variantě
 • Zápis o skutečnostech významných pro průběh odborné zkoušky
 • Podpisy všech členů komise

Přílohami protokolu jsou v případě prezenční formy zkoušky – papírové verze:

 • prezenční listina,
 • zadání testů,
 • vypracované odpovědní

Přílohou protokolu jsou v případě prezenční formy – elektronické verze:

 • prezenční listina
 • vypracované testy obsahující odpovědi účastníka na jednotlivé otázky v elektronické podobě

 

Zápisy ze zkoušky jsou náležitě archivovány v souladu s příslušným ustanovením platné

legislativy.

Hodnocení písemné zkoušky

  1. Zkouškové otázky jsou opravovány
   • V případě papírové formy testu – jsou výsledky vyhodnoceny manuálně
   • V případě elektronické – jsou výsledky vyhodnoceny automaticky informačním systémem ihned po odevzdání/dokončení

   

  1. Struktura testů, skladba zkouškových otázek a podmínky k úspěšnému složení odborné zkoušky jsou uvedeny v popisu jednotlivých typů zkoušek v příloze č.1 tohoto Zkušebního řádu.
  2. Průběh a hodnocení odborné zkoušky je po jejím ukončení zaznamenán do Zápisu ze zkoušky a verifikován podpisy všech členů Zkušební komise. Tímto je ověřen soulad průběhu odborné zkoušky s tímto Zkušebním řádem.

  Pravidla pro vyloučení uchazeče ze zkoušky

  1. Uchazeč nebude připuštěn ke zkoušce, jestliže je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo pokud je jeho chování nevhodné nebo ohrožuje řádný a nerušený průběh zkoušky.
  2. Uchazeč nebude připuštěn ke zkoušce v případě, že se neprokáže platným dokladem totožnosti a nesplní povinnost řádně se identifikovat před i v průběhu zkoušky v souladu s čl. 7 tohoto Zkušebního řádu.
  3. Uchazeč nebude připuštěn ke zkoušce realizované distanční formou, jestliže nebude mít zajištěny a nesplní minimální technické požadavky na zařízení a internetové připojení, jež jsou pro vykonání zkoušky nezbytné. Nesplnění jakékoliv z podmínek včetně řádné přípravy uvedených v příloze č. 5 tohoto Zkouškového řádu se považuje za překážku vykonání zkoušky na straně účastníka.
  4. Důvodem k vyloučení uchazeče ze zkoušky je dále v případě prezenční formy zkoušky nedodržení pravidel uvedených v čl. 7 tohoto Zkušebního řádu, jež je považováno za porušení Zkušebního řádu.
  5. O vyloučení uchazeče ze zkoušky pořídí komise zápis do Zápisu ze zkoušky a do Protokolu o porušení zkušebního řádu, jehož obsahem je identifikace vyloučeného uchazeče, čas vyloučení, důvod vyloučení, vyjádření uchazeče, projeví-li o zápis vyjádření zájem, a podpis komisaře, který o vyloučení uchazeče rozhodl. Vyloučený uchazeč je povinen bezodkladně opustit zkušební místnost. V případě prezenční zkoušky je zkouška tímto ukončena.

  Sdělení výsledku odborné zkoušky uchazeči

  1. Podmínky pro úspěšné vykonání daného typu zkoušky jsou podrobně uvedeny ke každému typu zkoušky v příloze č.1 tohoto Zkušebního řádu.
  2. Výsledky odborné zkoušky budou každému uchazeči sděleny prostřednictvím portálu cz. Stejně tak bude každému účastníkovi jednotlivě odeslán e-mail s výsledkem zkoušky.
  3. Výsledky odborné zkoušky mohou být sděleny rovněž třetí straně v závislosti na smluvním vztahu a/nebo oprávněném zájmu akreditované osoby a/nebo třetí strany. Způsob a termín sdělení výsledku odborné zkoušky absolvované prezenční formou uchazeči je podrobně popsán v Čl. 7 tohoto Zkušebního řádu.

  Odvolací komise a proces odvolání

  1. Každý uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do svých vyhodnocených testů a výsledků vonline   rozhraní portálu acsolutions.cz a pořídit si jejich kopii. Má také právo požádat o náhled do Zápisu ze zkoušky a pořídit si jeho kopii. Pakliže není spokojen s hodnocením, nebo se mu zdá být    neobjektivní, může se odvolat proti výsledku. Podat odvolání lze do 7 kalendářních dnů od vystavení výsledků odborné zkoušky.
  2. Odvolání se podává výlučně online prostřednictvím vyplněného formuláře, který má každý uchazeč k dispozici na webu acsolutions.cz. Formulář odvolání je   po   uložení   uchazečem   automaticky   elektronicky   odeslán k posouzení prostřednictvím portálu. Uchazeč obdrží informaci o potvrzení přijetí odvolání.
  3. Odvolací komise je svolávána minimálně jedenkrát za měsíc.
  4. Členové odvolací komise nesmí být nikdy tytéž osoby, které byly ve zkušební komisi u odborné zkoušky, vůči jejímž výsledkům se uchazeč odvolává. Odvolací komise je sestavena ze tří členů. Odvolací komise přezkoumá výsledky a odešle uchazeči rozhodnutí o kladném či záporném výsledku šetření spolu s vyjádřením odvolací komise, a to prostřednictvím online rozhraní pro vyřizování odvolání na portále acsolutions.cz.
  5. Jestliže odvolací komise uzná záporný výsledek odborné zkoušky platným, nemá uchazeč možnost dalšího odvolání či jiného opravného prostředku. Neúspěšný uchazeč může podat opakovanou přihlášku k odborné zkoušce v souladu s čl. 4 a násl. tohoto Zkušebního řádu.
  6. Pokud odvolací komise námitku připustí a opraví verdikt, je v systému hodnocení zkoušek na portále cz automaticky opraveno hodnocení zkoušky, pokud je připuštěním námitky dotčeno. V případě, že připuštěním námitky dojde k takové změně výsledku, že uchazeč nově splní kritéria pro úspěšné vykonání zkoušky (viz příloha č.1 Zkušebního řádu), bude odborná zkouška brána, jako úspěšná bude a vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky. Toto je následně automaticky odesláno portálem AC SOLUTIONS s.r.o. také uchazeči.
  7. Rozhodnutí odvolací komise je konečné nelze se proti němu odvolat.
  8. Zápisy o šetření odvolací komise vztahující se k jednotlivým odvoláním jsou trvale uloženy v zálohované databázi portálu acsolutions.cz v rozhraní pro řešení odvolání.

  9. Formulář pro odvolání proti výsledku zkoušky: ZDE

  Osvědčení o vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby

  1. Každý uchazeč, který úspěšně absolvuje odbornou zkoušku, obdrží „Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky“.
  2. Osvědčení obsahuje:
   1. identifikační údaje osoby, která odbornou zkoušku vykonala,
   2. identifikační údaje akreditované osoby,
   3. označení skupiny odbornosti,
   4. datum konání odborné zkoušky,
   5. seznam členů komise
   6. podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou

   

  1. Osvědčení je vystaveno nejpozději do 48 hodin v rámci pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků na webovém portálu acsolutions.cz. Osvědčení je každému uchazeči po zkoušce odesláno prostřednictvím České pošty, popřípadě prostřednictvím e-mailu.
  2. Vydané osvědčení pro zkoušky má neomezenou platnost.

  Zkušební komise

  1. Zkušební komise je navržena jako odborná komise, jejíž členové svým vzděláním případně odbornou praxí odpovídají požadavkům příslušné legislativy v platném znění. Každý člen zkušební komise musí splňovat podmínku důvěryhodnosti.
  2. Každý člen Zkušební komise je jmenován Jmenovacím dekretem, ve kterém jsou uvedeny jeho identifikační údaje, datum vydání dekretu, podpis Vedoucí osoby.
  3. Každý ze členů zkušební komise musí podepsat Prohlášení o nestrannosti, důvěrnosti a Členové komise nesmí být ve střetu zájmů vůči zkoušeným.
  4. Zkušební komise má vždy lichý počet členů a je nejméně tříčlenná. V čele komise stojí její předseda.
  5. Zkušební komise se zřizuje v počtu podle aktuální potřeby. Jsou-li zřízeny dvě nebo více zkušebních komisí, mohou jejich členové, s výjimkou předsedy zkušební komise, v různých komisích alternovat.
  6. Jednání zkušební komise řídí předseda zkušební komise. Za průběh odborné zkoušky a veškerou činnost zkušební komise odpovídá předseda zkušební komise.
  7. Člen komise, který je vůči jakémukoliv zájemci o odbornou zkoušku podjatý, nesmí tohoto zájemce zkoušet. Člen komise je po zjištění této skutečnosti povinen bezodkladně informovat ostatní členy komise o své možné podjatosti. Ostatní členové komise posoudí, zdali jde o tak významný vztah člena komise směrem k uchazeči, že by mohl ovlivnit průběh a výsledek odborné zkoušky. Pakliže se ostatní členové komise shodnou na tom, že by tento fakt mohl nastat, bude podjatý člen komise nahrazen náhradníkem. Předseda komise o tomto zjištění a jeho řešení pořídí zápis do Zápisu ze zkoušky.
  1. V případě prezenční formy odborné zkoušky je v místě konání odborné zkoušky vždy fyzicky přítomen nejméně jeden člen odborné komise, ostatní členové komise, pokud nejsou v místě konání přítomni fyzicky, dohlížejí na řádný průběh zkoušky odborné způsobilosti distanční
  2. V případě distanční formy odborné zkoušky dohlíží na řádný průběh zkoušky zkušební komise v souladu s pravidly dle aktuálně platné legislativy, resp. s pravidly sdělenými ČNB prostřednictvím aktuálně platného Dohledového benchmarku. Jedna komise vykonává dohled nejvíce nad takovým počtem zkoušených, který odpovídá 6 zkoušeným na jednoho člena komise, s tím, že všichni členové komise mohou vykonávat dohled nad odbornou zkouškou ve stejném rozsahu ve vztahu ke všem zkoušeným, kteří pod přímým dohledem dané komise odbornou zkoušku vykonávají.
  3. V případě, že jsou prezenční zkoušky realizovány ve více zkušebních místnostech, postačí, když je v prostorách pouze jedna komise, přičemž fyzicky přítomen musí být v místě konání zkoušky vždy minimálně jeden ze členů komise, který průběžně kontroluje průběh odborných zkoušek, ostatní členové komise mohou sledovat průběh zkoušky distančně v přímém přenosu prostřednictvím kamerového systému umístěného v místě konání zkoušky. V každé zkušební místnosti musí však být vždy trvale přítomna alespoň jedna osoba (administrátor zkoušek), která bude na řádný průběh odborných zkoušek dohlížet, pod vedením komise provádí identifikaci uchazečů a dohlíží na to, aby neopisovali od sebe navzájem nebo z jiných zdrojů. Tato osoba nemusí být členem     komise, hodnocení a odpovědnosti za řádný průběh odborných zkoušek však zůstává na komisi.
   1. O tom, zda uchazeč u odborné zkoušky prospěl nebo neprospěl, rozhoduje komise většinou hlasů členů Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Podkladem pro rozhodnutí jsou údaje informačního systému, v němž je zkouška administrována.

   Zabezpečení ochrany osobních údajů zkoušených

   1. S osobními údaji zkoušených musí být nakládáno v souladu platnou
   2. Akreditovaná osoba postupuje podle vnitřní směrnice Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, jež tvoří přílohu č. 3 tohoto Zkušebního řádu, zaměstnanci Akreditované osoby jsou povinni dodržovat vnitrofiremní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.
   3. Za dodržování Zásad zpracování a ochrany osobních údajů nese odpovědnost Vedoucí
   4. Uchazeči jsou v rámci procesu registrace a přihlašování na zkoušky informováni, že v případě registrace budou o každém shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, že pro účely registrace z titulu plnění smlouvy a zákonných povinností AC SOLUTIONS s.r.o. jsou některé údaje povinné, že v případě neposkytnutí povinných údajů nemůže být uživatel zaregistrován a nemůže se přihlásit ke zkoušce, jak bude s jeho osobními údaji nakládáno, k jakému účelu, v jakém rozsahu a na jak dlouhou dobu budou osobní údaje správcem uchovávány.

   5. V případě umístění kamerového systému pro přenos zvukového a obrazového záznamu průběhu zkoušky, jsou uchazeči o této skutečnosti informováni prostřednictvím dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů umístěného na webových stránkách AC SOLUTIONS s.r.o., a následně jsou informováni o umístění kamerového systému přímo v místě konání zkoušky prostřednictvím umístěných informačních cedulí a vždy při zahájení zkoušky ještě ústně komisařem
   nebo některým z členů organizačního týmu.

   Objektivní výběr zkušební varianty a tematicky vyvážený obsah odborné zkoušky

   1. Písemná zkouška se skládá z teoretických otázek (přezkoušení odborných znalostí) a z případových studií obsahujících vždy 5 podotázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (přezkoušení odborných dovedností). Počty otázek a případových studií a poměr uzavřených otázek (s jednou správnou odpovědí) a otázek s více správnými odpověďmi pro jednotlivé skupiny odbornosti jsou vždy v souladu s platnou legislativou, vztahující se k danému typu zkoušky. Podrobněji viz příloha č. 1 tohoto Zkušebního řádu.
   2. Jednotlivé typy otázek se do testu generují po blocích. První část testu obsahuje zkouškové otázky s jednou správnou odpovědí, druhá část testu obsahuje zkouškové otázky s více správnými odpověďmi a třetí část testu je věnována případovým studiím. V úvodu každé části testu je uchazeč upozorněn na konkrétní typ otázek, které jsou v příslušné části testu obsaženy.
   3. Sestavování konkrétních zadání (výběr teoretických a praktických otázek) zajišťuje specifický informační systém bez manuálního zásahu
   4. Pomocí informačního systému jsou vygenerována vždy unikátní zadání. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví odlišně.

   Utajení obsahu jednotlivých variant a zajištění anonymity

   1. Všechny zkouškové otázky jsou uloženy v chráněné databázi s řízeným přístupem pouze pro pracovníky určené Akreditovanou
   2. Z databáze jsou generována vždy unikátní zadání.

   Bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a uchovávání informací, popis postupu práce s jednotlivými typy vygenerovaných testových zadání (pro tištěnou i elektronickou verzi testů), způsob zajištění anonymity testů, případně archů s odpověďmi uchazeče popisuje podrobně Příloha č. 2 tohoto Zkušebního řádu – Bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a uchovávání informací.

   Řádné sestavení a pravidelná aktualizace dostatečného počtu zkušebních otázek

   1. Každá odborná zkouška je sestavena tak, aby pokrývala všechna témata daná platnou legislativou, a to ve struktuře a počtech dle příslušných ustanovení platné legislativy – podrobněji k jednotlivým typům zkoušek viz příloha č. 1 tohoto Zkušebního řádu.
   2. Zdrojem pro sestavení testu jsou soubory zkušebních otázek sestavené Českou národní bankou,

   vedené Akreditovanou osobou a zabezpečené v souladu se Zkušebním a Organizačním řádem Akreditované osoby. Zkušební otázky jsou k dispozici na stránkách České národní banky: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/#.

   1. Každý test je v souladu s příslušnou legislativou generován z databáze automaticky, pomocí náhodného algoritmu a je jedinečný.
   2. Všechny otázky jsou pravidelně aktualizovány v souladu s příslušnými ustanoveními platné
   3. Za aktualizaci otázek v systému Akreditované osoby, tj. zařazení, modifikaci či vyřazení otázky odpovídá Garant pro odbornou způsobilost systému zkoušek spolu s dalšími odbornými pracovníky, kteří jsou zpracováním otázek pověřeni.

   Závěrečná ustanovení

   1. Změny a doplňky tohoto Zkušebního řádu vydává Vedoucí osoba.

   2. O jakékoliv změně ve Zkušebním řádu je bez zbytečných prodlev informována Česká národní banka. Osobou odpovědnou za oznamování změn je ustanoven Garant pro odbornou způsobilost.

   3. Tento Zkušební řád nabývá účinnosti dnem 09.05.2022 a nahrazuje všechny předchozí verze.

   V Plzni dne 06.05.2022
   Radek Kaše, MBA
   Vedoucí osoba

   Akreditovaná osoba:
   AC SOLUTIONS s.r.o.
   Plaská 2119/54a, 323 00 PLZEŇ – Bolevec
   IČ: 08783837

   Rejstřík pojmů

   Akreditovaná osoba AC SOLUTIONS s.r.o. opravňující k pořádání odborných zkoušek a realizaci následného vzdělávání

   Organizátor – akreditovaná osoba, případně její zaměstnanci a zástupci

   Uchazeč/účastník – uchazeč o zkoušku odborné způsobilosti, resp. účastník zkoušky odborné způsobilosti přihlášený ke zkoušce

   Zkušební komise – tříčlenná komise skládající se z komisařů, jmenovaných akreditovanou osobou, zřizovaná pro daný termín zkoušky, podrobně viz čl. 14 tohoto řádu

   Člen komise, (také komisař nebo zkušební komisař) – člen/předseda zkušební komise

   Administrátor – osoba pověřená akreditovanou osobu provádět organizační a provozně-technické úkony v rámci stanoveného termínu zkoušky, případně výkonem dohledu na zkoušce v souladu s čl. 14 tohoto Zkušebního řádu

   Odvolací komise – tříčlenná komise složená ze zkušebních komisařů, řeší odvolání uchazečů proti výsledkům zkoušky, přezkoumá výsledky a odesílá uchazeči rozhodnutí o kladném či záporném výsledku šetření. Podrobně viz čl. 12 tohoto Zkušebního řádu

   ČNB – Česká národní banka

   Odborné zkoušky (také zkoušky odborné způsobilosti) – zkoušky prováděné Akreditovanou osobu  v souladu s příslušnou legislativou. Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky uchazeč prokazuje odborné znalosti a dovednosti.

   Webový portál (také portál nebo portál AC SOLUTIONS s.r.o.) – Informační systém – elektronické rozhraní umožňující poskytování a přijímání služeb vztahujících se k pořádání odborných zkoušek. Dostupný uchazečům  na https://www.acsolutions.cz.

   Profil (též uživatelský profil) – uživatelský účet zpřístupňující práci s informačním systémem

   jednotlivým uživatelům – uchazečům o zkoušky a zájemcům o vzdělávání dostupný po přihlášení na www.acsolutions.cz

   Registrace – proces vytvoření účastnického profilu (účtu) v informačním systému (portálu) Akreditované osoby

   Uživatel – uživatel informačního systému, fyzická osoba, registrovaná na portále, mající vlastní uživatelský účet (profil) 

   Příslušná legislativa – veškeré zákony, vyhlášky a další prováděcí předpisy v platném znění, upravující problematiku konání odborných zkoušek a realizace následného vzdělávání. Jmenovitě zejména:

   Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
   Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
   ⦁ Vyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

    Příloha č. 1

    Příloha č. 1

    Zkouška odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a podmínky, za kterých lze tuto zkoušku vykonat tak, jak stanoví Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

     

    Viz Čl. 4 ÚČASTNICKÝ POPLATEK

    Základní výše účastnického poplatku za odbornou zkoušku BASIC je stanovena na 1090,- Kč bez DPH.

    Základní výše účastnického poplatku za odbornou zkoušku EXPERT je stanovena 3500,- Kč bez DPH, jedná se o zkoušku s individuální konzultací a přípravou na míru.

    Základní výše účastnického poplatku za odbornou zkoušku vykonávanou distanční formou je stanovena 2790,- bez DPH.

     

    Viz Čl. 7 ROZSAH A DÉLKA TRVÁNÍ ODBORNÉ ZKOUŠKY

     

    Odborná zkouška svým rozsahem odpovídá rozsahu odborných znalostí a dovedností pro jednotlivé skupiny odbornosti, uvedeném v §57 Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a dále podrobně rozvedeném v Příloze k vyhlášce č. 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

     

    1. Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“) trvá celkem 90 minut. Zkoušenému je položeno celkem 40 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle 3.
    2. Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění nebo pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „neživotní občanské pojištění“) trvá celkem 120 minut. Zkoušenému je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle 3.
    3. Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“) trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle 3.
    4. Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik trvá celkem 150 minut. Zkoušenému je položeno celkem 72 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle 3.
    5. Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění trvá 135 minut. Zkoušenému je položeno 32 zkouškových otázek určených kpřezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k vyhlášce č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi, přičemž 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.

    f.      Odborná zkouška jak pro distribuci některého z neživotních pojištění podle § 57 odst. 1 písm. c), d) nebo e) zákona, tak pro distribuci životních pojištění trvá 180 minut. Zkoušenému je položeno 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí dotyčného neživotního pojištění a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k vyhlášce č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 4 případovými studiemi, přičemž 2 případové studie jsou z oblasti neživotního pojištění a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností

     

    Zjednodušené shrnutí výše uvedeného:

    Základní kategorie:

     

    • Životní pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut
    • Pojištění motorových vozidel: 40 testových otázek | 2 případové studie | 90 minut
    • Neživotní občanské pojištění: 52 testových otázek | 3 případové studie | 120 minut
    • Neživotní pojištění podnikatelů: 60 testových otázek | 3 případové studie | 135 minut
    • Pojištění velkých pojistných rizik: 72 testových otázek | 3 případové studie | 150 minut

     

    Kombinace kategorií:

     

    • Životní pojištění a pojištění motorových vozidel: 60 testových otázek (32 z kat. motorová vozidla, 28 z kat. životní poj.) | 3 případové studie (1 z kat. motorová vozidla, 2 z kat. životní ) |135 minut
    • Životní pojištění a neživotní občanské pojištění: 80 testových otázek (52 z kat. neživotní obč. , 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. neživotní poj. a 2 z kat. životní poj.) | 180 minut
    • Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů: 80 testových otázek (52 z kat. neživotní podn., 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. neživotní poj. podn. a 2 z kat. životní poj.| 180 minut
    • Souhrnná zkouška na pojištění: 80 testových otázek (52 z velká podn. rizika, 28 z kat.

    životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. velká podn. rizika, 2 z kat. životní poj.) | 180minut

     

    Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi a tato skutečnost je u otázek vyznačena. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí a tato skutečnost je u otázek vyznačena; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

     

    Viz Čl. 11 SDĚLENÍ VÝSLEDKU ODBORNÉ ZKOUŠKY UCHAZEČI

     

    Bod a) SLOŽENÍ ZKOUŠKY A JEJÍ HODNOCENÍ.

    Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

    • 60 % všech dosažitelných bodů ze znalostních testových otázek,
    • 60 % všech dosažitelných bodů z otázek u případových studií,
    • 75 % všech dosažitelných bodů celého zkouškového

    Příloha č. 2

    Bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a uchovávání informací

     

    1. Zabezpečení anonymity u testování (písemná část)
     • Databáze testových otázek je tvořena, aktualizována a je s ní nakládáno striktně v souladu s příslušnou legislativou v platném znění, vztahující se k danému typu zkoušky (zejména Vyhláška č. 195/2018 Sb.) a v souladu s interními předpisy Akreditované osoby. Všechny zkouškové otázky jsou uloženy v chráněné databázi s řízeným přístupem pouze pro pracovníky určené Akreditovanou osobou (pro účely kontroly a aktualizace testových otázek).
     • Uchazečům je generováno vždy unikátní zadání z platné databáze otázek, tak aby nebylo možné zpětně sestavit kompletní databázi otázek. Každý uchazeč dostane tedy vlastní originální zadání testu.
     • Manažer zkoušek odborné způsobilosti a následného vzdělávání v systému nechá vygenerovat příslušný počet zadání testů. Sestavování konkrétních zadání (výběr teoretických a praktických otázek) zajišťuje specifický informační systém bez manuálního zásahu
     • Další kroky jsou realizovány dle varianty provedení zkoušky, jedná se o ruční vyplňování tištěných verzí testů nebo elektronické vyplňování elektronických verzí testů.

     

    1.1   Následný postup – tištěná verze testů

    • Přímo ze systému jsou vygenerované testy vytištěny a vloženy do obálky, která je zalepena a zabezpečena otiskem razítka a podpisem administrátora zkoušky.
    • Takto zůstane zadání zabezpečeno až do začátku zkouškového termínu.
    • Tuto obálku rozlepí člen komise nebo administrátor zkoušky při samotném zahájení písemné zkoušky. Uchazečům je následně rozdáno zadání a příslušné odpovědní archy. Jeden ze členů komise vysvětlí postup vyplňování odpovědních archů, informuje uchazeče o celkovém průběhu písemné zkoušky, délce jejího trvání, způsobu, jakým bude sdělovat zbývající čas i to, že zkušební místnost nelze, s výjimkou uvedenou v bodu 2. této přílohy č. 2 (naléhavá osobní potřeba), již po začátku testu NENÍ v žádném případě  přípustné nechat „rozeslat“ zadání samotnými uchazeči.
    • Uchazeči, jakmile dostanou vlastní zadání, nalepí na zadání i na odpovědní arch samolepící štítek s jejich identifikačním číslem, čímž bude zajištěno:
    1. Spárování odpovědního archu a unikátního zadání.
    2. Anonymita pro případné hodnotitele / odvolací komisi (zadání i odp. arch bude označen pouze číslem).
     • Uchazeči odevzdávají zadání testů i odpovědní archy přímo komisaři, tyto jsou komisařem odděleny od sebe a samostatně vloženy do obálky (samostatná obálka pro testy a samostatná obálka pro odpovědní archy).
     • Po převzetí zadání testů a odpovědních archů od všech účastníků komisař obálky zalepí. Zalepené obálky předává administrátorovi ke zpracování a Tímto je zajištěno, že po odevzdání nejsou ani testy ani odpovědní archy dostupné jednotlivým uchazečům a nelze v nich provádět do okamžiku vyhodnocení již žádné neoprávněné změny.

     

    1.2     Následný postup – elektronická verze testů

    • Vygenerované testy zůstávají uloženy v systému až do doby konání zkoušky, kde zůstávají uložené v zabezpečeném prostředí, nepřístupné zvenčí ani samotným pověřeným pracovníkům z řad organizačního týmu.
    • Každý uchazeč má unikátní přístup do zkouškového systému formou vlastního profilu, chráněného přístupovým jménem a jedinečným
    • V rámci konání zkoušky jsou uchazeči vyzváni členem komise nebo administrátorem zkoušky k přihlášení ke svému Rovněž jsou informováni o celkovém průběhu písemné zkoušky, čase zahájení a ukončení zkoušky, délce jejího trvání, způsobu, jakým jim je sdělován zbývající čas i o tom, že zkušební místnost nelze, s výjimkou uvedenou vbodu 2. této přílohy č. 2 (naléhavá osobní potřeba), již po začátku testu opustit.
    • V okamžiku zahájení zkoušky je systémem každému z uchazečů náhodně přidělen jeden z vygenerovaných testů. V profilu uchazeče je v okamžiku zahájení zkoušky zpřístupněna volba „zahájit test“. Testy jsou chráněny heslem, po jeho zadání je test zpřístupněn a začne běžet čas na složení zkoušky.
    • Po uplynutí doby trvání zkoušky nebo po elektronickém potvrzení vůle odevzdat test samotným uchazečem systém automaticky bez prodlení a bez zásahu obsluhy vyhodnotí správnost vyplněného a odevzdaného Vyhodnocený test je ihned k náhledu příslušnému uchazeči, vč. vyhodnocení správných a špatných otázek a procentního vyhodnocení výsledku. Výsledek zkoušky má každý uchazeč k dispozici ke zpětné kontrole ve svém profilu v systému.
    • Elektronická verze vyplňování testů je naprogramována tak, aby průběh testování a jeho vyhodnocování nevyžadoval žádný manuální zásah ze strany organizačního týmu, tímto způsobem zcela eliminuje možnost manipulace s výsledky testů a zajišťuje plnou

     

    1. Rozdávání variant zadání a bezpečnostní pravidla při testování zkoušených
     • Pravidla pro prezenční formu zkoušky
      • Testy jsou vždy unikátní, generované dle stanoveného klíče náhodně.
      • Zkoušení
    1. Formou tištěné verze testu – ponechají zadání ležet na lavici až do chvíle, kdy dostanou pokyn k začátku vyplňování. Od tohoto okamžiku mají přesně vymezený čas na řešení úloh. Od tohoto okamžiku také přítomní administrátoři, vedoucí osoby, dohled a členové komise nesmějí zodpovídat žádné dotazy mimo dotazy organizačního charakteru vztahující se ke zkušebnímu řádu a technického charakteru (např. způsob vyplňování odpovědního archu, opravy odpovědí ).
    2. Formou elektronické verze testu – uchazeči dostanou bezprostředně před zahájením zkoušky k dispozici heslo zpřístupňující test k vyplnění. Po jeho bezodkladném zadání do systému mají uchazeči přesně vymezený čas na řešení úloh. Od tohoto okamžiku také administrátoři, vedoucí osoby, dohled a členové komise nesmějí zodpovídat žádné dotazy mimo dotazy organizačního charakteru vztahující se ke zkušebnímu řádu a technického
     • Pokud uchazeč v průběhu zkoušky z jakýchkoliv důvodů opustí učebnu, nesmí se již do učebny vrátit, v případě tištěné verze testů odevzdá před odchodem svůj záznamový Výjimkou je naléhavá osobní potřeba (toaleta), v tomto případě je nutná dohoda s komisařem a uchazeč nesmí z místnosti vynášet žádné předměty, zejména komunikační zařízení.
     • V průběhu zkoušky smí do učebny vstoupit pouze členové komise a členové organizačního týmu vykonávající dohled nad průběhem odborné zkoušky a provádějící organizační zajištění zkoušky. Výjimkou jsou pozdní příchody uchazečů zkoušky, jež jsou podrobně řešeny Zkušebním řádem.

     Ochrana osobních údajů

     ⦁ S osobními údaji musí být nakládáno v souladu s vnitrofiremními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů, zejména se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů   viz příloha číslo 3 tohoto Zkušebního řádu.

     • Za dodržování Směrnice nese zodpovědnost Vedoucí osoba

     Příloha č. 3

     Směrnice Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

      

     Čl. 1.

     Výklad vybraných souvisejících pojmů

     • „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
     • „Zpracováním osobních údajů“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
     • „Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.
     • „Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
     • „Profilováním“ se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;
     • „Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny

     konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné

     informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

     • „Evidencí“ se rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle

     zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;

     • „Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný

     subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány

     veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

     • „Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;
     • „Souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
     • „Porušením zabezpečení osobních údajů“ porušení zabezpečení, které vede k náhodnému

     nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;

     • „Genetickými údaji“ osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby;
     • „Biometrickými údaji“ osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo

     potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;

     • „Údaji o zdravotním stavu“ osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu;
     • Definice dalších pojmů užitých při zacházení a ochraně osobních údajů jsou uvedeny v čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 +, případně v textu či přílohách této směrnice tam, kde je to účelné.

      

     Čl. 2

     Správce osobních údajů

     Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je společnost AC SOLUTIONS s.r.o, sídlo na adrese Zahradní 2475/57, 326 00 Plzeň.

     Prohlášení správce: AC SOLUTIONS s.r.o. prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Osobní údaje budou zpracovány  jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním). Dále AC SOLUTIONS s.r.o. prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů (přihlašovací údaje apod.). Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s AC SOLUTIONS s.r.o.

      

     Čl. 3

     Nejdůležitější zásady zpracovávání osobních údajů

     1. Osobní údaje lze zpracovávat pouze se souhlasem osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.
      • Souhlas se uděluje elektronickou formou, případně písemnou formou a musí z něj být patrno, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej
      • Souhlas může být kdykoli písemně odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
      • Tento souhlas musí správce uchovávat po dobu zpracování osobních údajů.
      • V případě, že konkrétní osoby registruje společnost, pro kterou tyto osoby vykonávají svoji činnost, stává se každá ze stran (AC SOLUTIONS s.r.o. a Objednavatel služeb) samostatným správcem osobních údajů těchto osob, kdy každá určuje samostatně účel a prostředky zpracování, a to:
     2. Objednavatel služeb předává osobní údaje jednotlivých osob jinému správci za účelem splnění závazku zajistit pro ně možnost získat adekvátní službu (odbornou způsobilost) a právním titulem zpracování je plnění smlouvy s těmito osobami;
     3. AC SOLUTIONS s.r.o. zpracovává osobní údaje těchto osob za účelem poskytování služeb Objednavateli služeb, rozsah a způsob zpracování vyplývá z materiálů AC SOLUTIONS s.r.o., které jsou závazné pro tyto osoby, přičemž právním titulem zpracování je jejich
     4. Objednavatel služeb deklaruje, že takto registrované osoby informuje o předáních jejich osobních údajů jinému Správci.
     5. Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
     6. Lze shromažďovat a zpracovávat jen ty osobní údaje, které odpovídají stanovenému účelu a rozsahu zpracování.
     7. Zpracovávají se pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
     8. Pro statistické účely je nutné osobní údaje
     9. Je třeba zabezpečit (organizačně a technicky), aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu ke shromážděným údajům a k jejich zneužití.

      

     Čl. 4

     Typy bází dat zpracovávaných osobních údajů, jejich účel a způsob zpracování

     1. Databáze uživatelů a jejich aktivit v rámci odebíraných služeb:
      Rozsah zpracovávaných údajů a účel zpracování viz čl. 6 a čl. 7 této směrnice.
     2.  Cookies
     • Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným zájmem Správce. Případné cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě souhlasu návštěvníka.
     • Webové stránky AC SOLUTIONS s.r.o. lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém zařízení zakázat. V případě změny nastavení souborů cookies v prohlížeči již chování návštěvníka na stránkách AC SOLUTIONS s.r.o. není sledováno.
     • Návštěvník je o těchto skutečnostech informován v rámci dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, uveřejněném na webových stránkách AC SOLUTIONS s.r.o.

      

     Čl. 5

     Zajištění informovanosti uživatelů

     Uživatelé jsou informováni o tom,

     • že v případě registrace budou o každém shromažďovány a zpracovávány osobní údaje,
     • že pro účely registrace a dalších kroků na portále jsou některé údaje povinné (viz čl. 6),
     • že v případě neposkytnutí povinných údajů nemůže být uživatel zaregistrován a nemůže využít služeb poskytovaných společností AC SOLUTIONS s.r.o.
     • jak bude s jeho osobními údaji nakládáno, k jakému účelu, v jakém rozsahu a jak dlouhou dobu budou osobní údaje správcem uchovávány
     • v případě registrace na zkoušku, jejíž průběh bude podléhat dohledu prostřednictvím kamerového systému, že bude průběh monitorován obrazovým a zvukovým přenosem, za jakým účelem a že nebude pořizován a uchováván záznam.

      

      

     Čl. 6

     Rozsah zpracovávaných osobních údajů uchazečů

     V souvislosti s výkonem činnosti AC SOLUTIONS s.r.o. zpracovává a uchovává osobní údaje návštěvníků a uživatelů webových stránek, účastníků akreditovaných a dalších odborných zkoušek a kurzů, účastníků konferencí a dalších akcí pořádaných AC SOLUTIONS s.r.o., a to v následujícím rozsahu:

      

     1. Povinné údaje:

     V rámci registrace:

     • Jméno a příjmení
     • E-mailovou adresu

     V rámci objednávky:

     • Fakturační údaje – soukromá osoba: jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo, bydliště
     • Fakturační údaje – podnikatel/obchodní společnost: jméno a příjmení příp. název firmy, sídlo, IČ, DIČ

     Pro potřeby vystavení osvědčení/certifikátů:

     • Jméno/a, příjmení
     • Datum narození, příp. rodné číslo nebo číslo pojištěnce (nebylo-li přiděleno rodné číslo)
     • Bydliště, případně také adresa trvalého/dlouhodobého pobytu vČR

     Pro potřeby oslovení do informačních e-mailů:

     • Pohlaví (muž/žena)
     1. Nepovinné údaje – informace vyplňované uživatelem na profilu uživatele:
     • Všechny akademické tituly před a za jménem
     • Rodné příjmení
     • Místo narození
     • Kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefon, mobilní telefon, fax
     • Firemní údaje: Společnost, IČO, pracovní e-mail, odkaz na web společnosti, externí

     identifikátor (pro potřeby korporátních klientů: interní označení zaměstnance/partnera u zaměstnavatele/obchodního partnera)

      

     1. Další informace vyplývající z obchodního styku a aktivit uživatele:
     • Údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a správcem, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví
     • Údaje o provedených obchodních transakcích mezi uživatelem a správcem, vyplývajících

     z obchodního vztahu uživatele a správce (typicky např. evidence a obsah objednávek)

     • Odpovědi na testové otázky, informace o účasti na zkouškách, výsledcích zkoušek, výsledcích opravných zkoušek, o vydání osvědčení
     • Průběh a výsledky studia e-learningových kurzů a výsledky cvičných testů
     • Průběh, příp. výsledky studia prezenčních vzdělávacích aktivit, informace o účasti na prezenčních vzdělávacích aktivitách
     • Informace o účasti na dalších prezenčních akcích (typicky např. konference)
     • Informace o účasti na on-line vzdělávacích aktivitách (typicky např. typu webinář), příp. o výsledcích závěrečných testů, jsou-li tyto podmínkou absolvování dané vzdělávací aktivity
     • V případě využití služby modulu následného vzdělávání – uživatelem vložená osvědčení o plnění povinností absolvování následného vzdělávání v zákonem stanoveném rozsahu vč. evidence absolvovaného počtu hodin
     • V případě podaného odvolání – text podaného odvolání a výsledek odvolání
     • V případě e-mailové komunikace s helpdeskem – obsah komunikace, historie komunikace, e-mail, ze kterého je komunikace vedena
     • Údaje zpracovávané v rámci umístění kamerového systému: sledování průběhu odborné zkoušky s obrazovým a zvukovým přenosem bez identifikace konkrétních osob a bez pořízení záznamu.
     • Cookies/IP

     Čl. 7

     Účel zpracování osobních údajů

     Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou využívány pro:

     • poskytování služeb, plnění smlouvy (převážně vzdělávání, zkoušky a certifikace), zpracování

     plateb – zpracování za účelem plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

     • Zpracování povinně vyplňovaných osobních údajů vyjmenovaných výše v tomto dokumentu je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je AC SOLUTIONS s.r.o. oprávněna dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě řešení sporných otázek se zákazníkem.
     • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 1 písm. c) GDPR
      • Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti AC SOLUTIONS s.r.o., a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.
     • marketingové využití údajů – zpracování na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu čl. 6 1 písm. a) GDPR

      

     Čl. 8

     Zabezpečení a ochrana osobních údajů uchazečů

     Osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak ty v elektronické podobě.

     Portál acsolutions.cz je opatřen certifikátem https://, díky kterému bezpečně komunikuje s prohlížeči webu.

     Zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé mají přístup vždy pouze k nezbytně nutnému rozsahu zpracovávaných osobních údajů, a nejsou oprávněni pořizovat kopie a přenášet a zveřejňovat jakoukoliv formou zpracovávané osobní údaje mimo úkony související s výkonem činnosti Správce – AC SOLUTIONS s.r.o.

     Pro přístup k zákaznickému účtu si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického  účtu je třeba zvolit netriviální heslo, které např. neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady, a takové heslo pravidelně aktualizovat.

     Průběh odborné zkoušky je monitorován prostřednictvím zvukového a obrazového přenosu. Přenos je           prováděn výhradně za účelem kontroly relevantního průběhu zkoušky v souladu se zkušebním řádem AC SOLUTIONS s.r.o., účelem monitorování průběhu odborné zkoušky není identifikace konkrétních osob. Přenos je streamován zabezpečeným kanálem a není z něj pořizován trvalý záznam. Přístup k audiovizuálnímu přenosu mají pouze pověřené osoby (akreditovaný komisař, administrátor). Podrobnější informace o monitoringu lze získat přímo u AC SOLUTIONS s.r.o.

      

      

     Čl. 9

     Povinnosti zaměstnanců správce při zabezpečení ochrany osobních údajů uchazečů

     1. Zaměstnanci správce jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci svých oprávnění vyplývajících z pracovních náplní.
      • K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění pracovníci
      • Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji uživatelů, mají podepsánu mlčenlivost o těchto údajích
      • Veškeré přístupy do systému, kde se přichází do styku s osobními údaji, jsou zaznamenávány a jsou zpětně dohledatelné
     2. Příslušní pracovníci se nesmí dopustit jednání, které by vedlo k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů
     3. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na sběru a zpracování osobních údajů jsou seznámeni s vnitrofiremními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů a se svými

      

     Čl. 10

     Doba zpracování osobních údajů

     Osobní údaje bude společnost AC SOLUTIONS s.r.o. jako Správce uchovávat maximálně 10 let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí konkrétního plnění, k němuž byla společnost AC SOLUTIONS s.r.o. zavázána, nebo od ukončení smlouvy, pokud zákon nenařizuje delší lhůtu.

      

      

     Čl. 11

     Předání osobních údajů třetím stranám a souhlas se zpracováním

     K osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci AC SOLUTIONS s.r.o. (Správce). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

      

     • účetní společnost, daňový poradce, auditor, advokát
     • společnost Facebook
     • společnost Google

     Čl. 12

      

     Předávání dat mimo Evropskou unii

     Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

      

     Čl. 13

      

     Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

     V souvislosti s ochranou osobních údajů má návštěvník a uživatel portálu AC SOLUTIONS s.r.o. řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Pokud chce některého z těchto práv využít, má k dispozici kontakt prostřednictvím e- mailu nebo poštou na adrese sídla.

      

     1)  právo na informace

     • má právo vědět, jaké informace a po jakou dobu o něm Správce uchovává. Veškeré takovéto informace nalezne v dokumentu – Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, zveřejněném na webových stránkách AC SOLUTIONS s.r.o.

      

     2)  právo na přístup

     • v případě požadavku uživatele mu ve lhůtě 1 měsíce bude sděleno, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány a z jakých důvodů.

     3)  právo na doplnění a změnu osobních údajů

     • v případě žádosti uživatele o změnu nebo doplnění osobních údajů tuto změnu či doplnění v odůvodněných případech AC SOLUTIONS s.r.o.

      

     4)  právo na omezení zpracování

     • pokud se uživatel domnívá, že AC SOLUTIONS s.r.o. zpracovává jeho nepřesné údaje, domnívá se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechce všechny údaje smazat, nebo pokud vznesl námitku proti zpracování. Omezit lze také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

      

     5)  právo na přenositelnost

     • v případě požadavku uživatele mu ve lhůtě 1 měsíce od vznesení požadavku
      AC SOLUTIONS s.r.o. sdělí, jaké jeho osobní údaje zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby své osobní údaje mohl vzít a přenést k někomu jinému.

      

     6)  právo na výmaz (být zapomenut)

     • v případě oprávněného požadavku uživatele ve lhůtě 1 měsíce vymaže
      AC SOLUTIONS s.r.o. veškeré osobní údaje daného uživatele ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně sdělí uživateli, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nebylo možné.
     • Typické informace, které je Správce povinen uchovávat zpravidla po dobu 10 let a nelze je smazat, jsou údaje o odborných zkouškách, vzdělávání a certifikátech, které uživatel na základě využití služeb u Správce získal.

     7)  stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

     • v případě, že se uživatel domnívá, že AC SOLUTIONS s.r.o. s jeho údaji nezachází v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

      

     Čl. 14

     Likvidace osobních údajů

     Pokud správce přestane shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, provede jejich likvidaci následujícím způsobem:

     1. Skartace originálních písemností
     2. Vymazání v elektronických databázích
     3. Trvalé vyloučení z dalšího zpracování

      

     Příloha č. 4

     Příloha č. 4 Pravidla účasti na akreditovaných zkouškách AC SOLUTIONS s.r.o. realizovaných distanční formou

      

     Pod distanční formou vykonávání odborné zkoušky se rozumí vykonání zkoušky elektronicky online
     s využitím audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetové sítě.

     Účastník zkoušky v rámci objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s ustanoveními aktuálního zkušebního řádu a zejména jeho přílohy č. 5 upravující pravidla účasti na odborných zkouškách realizovaných distanční formou.

     Před zkouškou

     K účasti na zkoušce je třeba mít k dispozici dvě zařízení, a to osobní počítač/laptop a dále další mobilní zařízení, kterým se uskutečňuje audiovizuální dohled v průběhu zkoušky (např. Mobilní telefon, tablet, další počítač, laptop, atp.).

     Příprava osobního počítače/laptopu:

     Účastník je povinen minimálně den před samotnou zkouškou nainstalovat na své zařízení (PC) aplikaci ezkouskyACS. Pokyny k instalaci a přihlašovací údaje do aplikace jsou zaslány e-mailem do 24 hodin
     (v pracovní dny) po přijetí úhrady distanční zkoušky (tj. Uhrazení objednávky). V rámci přípravy jeho osobního počítače/laptopu provádí účastník také ověření funkčnosti a ovládání aplikace ezkouskyACS na tomto jeho zařízení. O správném fungování aplikace má účastník přímo informaci v záhlaví aplikace ezkouskyACS. O provedení tohoto ověření je v aplikaci elektronicky informována zkušební komise.

     Příprava dalšího mobilního zařízení:

     Účastník je povinen mít minimálně den před samotnou zkouškou na dalším mobilním zařízení nainstalovaný komunikační software na audiovizuální přenos. Seznam povolených komunikačních softwarů na audiovizuální přenos (dále jen video chat) a postup instalace je zaslán e-mailem
     s informacemi k přípravě distanční zkoušky. Přístup do video chatu (link na meeting) obdrží účastník
     v samostatném e-mailu v dostatečném předstihu v den konání zkoušky.

     Internetové připojení

     Obě zařízení (PC i další mobilní zařízení) musí mít účastník po dobu celého průběhu zkoušky neustále připojené na internet s dostatečnou kvalitou přenosu.

     Důležité upozornění

     Účastník bere na vědomí, že uvedené minimální technické požadavky na zařízení a internetové připojení na straně účastníka jsou pro vykonání zkoušky nezbytné. Nesplnění jakékoliv z uvedených podmínek a přípravy se považuje za překážku vykonání zkoušky na straně účastníka.

     Všechny potřebné informace a návody má účastník dostupné i na webové stránce https://acsolutions.cz.

      

     Na zkoušce

     Prezence účastníka

     Účastník obdrží v den konání zkoušky unikátní link, kterým se přihlásí na video chat na mobilním zařízení vybaveném funkční kamerou a mikrofonem.

     Účastník je povinen být dostupný 15 min. před termínem konání zkoušky v rámci video chatu,
     se zapnutými zařízeními (PC a mobil) včetně kamery a mikrofonu. Zařízení musí být připravena podle pokynů v sekci „Před zkouškou“. Zásadní podmínky, bez jejichž splnění nelze absolvovat zkoušku,
     jsou následující:

     • Na PC musí mít po dobu zkoušky zavřené všechny ostatní programy a nesmí mít připojena
      další zobrazovací zařízení (druhý monitor, projektor, TV…).
     • V místnosti, kde bude probíhat zkouška, musí být účastník sám, resp. pouze účastníci zkoušky,
      a musí být zavřené dveře.

     Zkoušku řídí pověřená osoba.

     Identifikace účastníka

     Po navázání spojení přes video chat zkušební komisař informuje účastníka o procesu identifikace. Účastník je před vykonáním odborné zkoušky povinen identifikovat se pomocí platného občanského průkazu, nebo cestovního pasu, případně náhradním dokladem vydaným policií ČR v kombinaci
     s dokladem, vydaným státní institucí (řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod.), ze kterého je patrná podoba zkoušeného, případně kombinací těchto dokladů. Identifikace znamená předložení dokladu totožnosti, kterým účastník prokazuje svoji totožnost a ověření souladu překládaného dokladu totožnosti, resp. fotografie s obličejem zkoušeného komisařem. Předložení se uskutečňuje nasměrováním dokladu na kameru, přičemž kvalita přenosu obrazu a detail musí být dostatečný
     na ověření totožnosti účastníka. Doklad totožnosti je předkládán z obou stran. Komisař pořídí printscreeny obou stran dokladu. Tyto jsou ukládány elektronicky a dále elektronicky archivovány
     jako součást záznamů o průběhu zkoušky.

     Kontrola prostředí

     Účastník se zapnutou kamerou na mobilním zařízení ukáže zkušebnímu komisaři celou místnost (360 ̊), pracovní místo vč. všech předmětů na stole, prostor pod stolem a obrazovku PC, a to vždy podle pokynů zkušebního komisaře. Následně účastník umístí mobilní zařízení tak, aby komisař na záběru viděl účastníka zkoušky i obrazovku PC (povinná je viditelnost tváře účastníka, pracoviště, klávesnice
     i obrazovky).

     Na výzvu komisaře může být kontrola prostředí provedena znovu kdykoli v průběhu zkoušky.

     V průběhu zkoušky je stále aktivní video chat. Kamera spuštěná na mobilním zařízení účastníka
     tak neustále zabírá místnost i účastníka. Zkušební komisař je oprávněn vyzvat zkoušeného kdykoliv
     v průběhu zkoušky i v jejím závěru k opakované prohlídce místnosti, s pokynem zobrazeným přímo
     v aplikaci, ve které zkoušený vykonává zkoušku, nebo s pokynem sděleným prostřednictvím hlasové komunikace se zkoušeným.

     Spuštění a vyhodnocení testu

     Zkouška probíhá elektronickým způsobem na PC/laptopu přes internetové připojení.
     Zahájení zkoušky podléhá schválení komisaře, toto probíhá formou elektronického povolení zpřístupnění testu účastníkovi.

     Na základě pokynu komisaře účastník na PC/laptopu spustí aplikaci ezkouskyACS, a po úspěšném přihlášení je komisařem účastníkovi zpřístupněno tlačítko na spuštění zkušebního testu.
     Účastník je na obrazovce seznámen se základními informacemi o zkoušce a následně si samostatně spustí test.

     Tímto úkonem se v aplikaci ezkouskyACS vygeneruje test odpovídající skupině odbornosti (kategorii) odborné zkoušky, na kterou je účastník zkoušky přihlášen. Každý test je generován jako unikátní – individuálně pro každého účastníka zkoušky.

     Spuštěním testu je aktivováno měření času. Počet otázek, jejich skladba, způsob vyhodnocení a trvání testu je závislé na skupině odbornosti (kategorii) odborné zkoušky, kterou účastník zkoušky vykonává. Složení testu odpovídá požadavkům stanoveným platnou legislativou a případným dalším metodickým pokynům, které ČNB v této souvislosti pro danou kategorii zkoušky vydala. Více informací o složení testu je uvedeno na portále acsolutions.cz.

     Účastník zkoušky může na otázky testu odpovídat v libovolném pořadí, může své odpovědi měnit
     až do okamžiku ukončení testu.

     Řádné ukončení testu

     Test lze ukončit dvěma způsoby:
     • Test ukončí účastník zkoušky sám před uplynutím časového limitu,
     • nebo je test ukončen automaticky uplynutím maximálního časového limitu pro danou kategorii zkoušky. Před uplynutím časového limitu nemůže účastník zkoušky ukončit test, pokud nezodpověděl všechny otázky.

     Test je automaticky vyhodnocen v souladu s pravidly hodnocení dané zkoušky a její kategorie. Výsledek testu se účastník zkoušky dozví ihned po ukončení testu. Tento výsledek má pouze informativní charakter a je právně nezávazný. V aplikaci ezkouskyACS se rovněž zobrazí informace o úspěšném zapsání výsledku na server.

     Tímto je zkouška ukončena.

     Opatření na zabezpečení dohledu zkušební komise

     Účastník si je vědom a souhlasí s tím, že aplikace ezkouskyACS monitoruje činnost uživatele na PC. Monitorován je zejména seznam aktivit a procesů běžících na pozadí PC po dobu průběhu zkoušky,
     a to, že do ní má přístup zkušební komise, jakož i orgán dohledu ČNB. Tyto činnosti se zapisují do logu, případně se o nich pořizuje printscreen.

     Při opuštění testu uživatelem v průběhu zkoušky (např. přepnutí do jiné aplikace), aplikace ezkouskyACS může učinit printscreen monitoru a uložit ho jako grafický soubor. Všechny takto získané informace aplikace ezkouskyACS zapisuje do logu a může je posílat na server.

     Pravidla v průběhu konání odborné zkoušky

     Aplikace ezkouskyACS se zobrazí na celou plochu monitoru/displeje a účastník po dobu zkoušky aplikaci nesmí opustit, dokud neodpoví na všechny otázky a neodešle test na vyhodnocení.

     Účastník je po dobu zkoušky povinen zdržet se konání, které není v souladu s procesem zkoušení
     a vykonávat na PC/laptopu jen takové operace, které bezprostředně souvisí s konáním odborné zkoušky. Je zakázáno používat jakákoliv jiná elektronická zařízení než ta, která jsou potřebná na výkon distanční formy zkoušek.

     Na pracovišti účastníka nesmí být průběhu zkoušky být umístěny žádné jiné předměty ani vybavení vyjma:

     • PC/laptopu s nainstalovanou aplikací ezkouskyACS a další mobilní zařízení k zajištění výkonu dohledu zkušební komise;
     • kalkulačky, která není součástí jiného technického zařízení, čistých listů papíru a psacích potřeb.

     Účastník zkoušky nesmí po dobu zkoušky:

     • Používat jakékoliv jiné než pomůcky schválené pro distanční provedení zkoušky. Zejména nesmí používat pořízené poznámky, sešity, knihy, digitální diáře, mobilní telefony, komunikační zařízení jako jsou sluchátka, smart hodinky apod.
     • Komunikovat (žádnou formou) po dobu zkoušky s jinou osobou, než je člen zkušební komise.

     Svévolně opustit pracoviště a zkušební místnost

     Opustit zkušební místnost lze pouze se souhlasem zkušebního komisaře pouze na nezbytně nutnou dobu. Čas zkoušky není po dobu opuštění místnosti přerušen. V tomto případě účastník nesmí z místnosti vynášet žádné předměty, zejména zapsané poznámky a žádná komunikační zařízení (mobilní telefon apod.), po návratu účastníka do místnosti je provedena znovu vizuální kontrola prostředí, viz část “Kontrola prostředí”

     Účastník je povinen dodržovat pokyny členů zkušební komise. Za porušení ustanovení zkušebního řádu a jmenovitě těchto Pravidel je zkušební komisař oprávněn napomenout
     i vyloučit účastníka ze zkoušky. V případě vyloučení bude důvod uveden v protokolu o průběhu zkoušky.

     Přerušení datového spojení

     Vzhledem k tomu, že zkouška probíhá v online prostředí, může vzniknout problém při přenosu dat. K přerušení připojení může dojít na:

     • PC/laptopu, přičemž účastník nemůže pokračovat ve vyplňování testu;
     • dalším mobilním zařízení, přičemž je přerušen audiovizuální přenos průběhu zkoušky.

     Podle povahy, času vzniklé situace, délce trvání přerušení a jiných okolností rozhodne o dalším postupu zkušební komise.

     Pokud dojde ke „krátkému přerušení připojení“, tj. přerušení připojení na počátku zkoušky s následným bezodkladným obnovením, komisař může rozhodnout o pokračování ve zkoušce. V tomto případě
     je účastníkovi vygenerován nový test. Komisař je oprávněn znovu požádat účastníka o kontrolu prostředí, resp. identifikaci.

     Opakované přerušení připojení (dvakrát a více) může mít za následek ukončení zkoušky, resp. vyloučení účastníka ze zkoušky. Tato skutečnost bude uvedena v protokolu o průběhu zkoušky.

     Jestliže je příčina přerušení na straně organizátora zkoušky, účastníkovi bude umožněno vykonat zkoušku v náhradním termínu bez úhrady poplatku za zkoušku. Jestliže jsou příčiny na straně účastníka, bude mu umožněno absolvovat zkoušku v náhradním termínu za podmínek zaslání nové přihlášky
     a úhrady poplatku.

     Jiné nestandardní situace

     V průběhu zkoušky může nastat i jiná nestandardní situace než přerušení internetového připojení (např. může dojít k opuštění okna programu aplikace ezkouskyACS účastníkem či otevření jiného programu).
     Dojde-li k takové nestandardní situaci, zkušební komise podle její povahy, délky trvání, závažnosti,
     míry zavinění ze strany zkoušeného, vlivu na řádný průběh zkoušky či jiných okolností rozhodne
     o dalším postupu, včetně možnosti ukončení či opakování zkoušky.

     Příkladem situace nenarušující řádný průběh zkoušky je objevení vyskakovacího okna systému Windows (např. slabá baterie apod.), dále evidentně neúmyslné opuštění aplikace s krátkou dobou trvání.

     V těchto případech může zkušební komise zvolit shodný postup jako v případě „krátkého přerušení připojení“ (viz výše).

     Záznamy o průběhu zkoušky

     Průběh testu je nepřetržitě monitorován a zapisují se a ukládají logy. Během zkoušky vyžaduje aplikace ezkouskyACS stálé internetové připojení. Spojení se serverem probíhá nepřetržitě. Na server se zasílají informace a každá nedostupnost (výpadek spojení) je monitorována (data jsou zaslána po obnovení spojení). Systém elektronicky zaznamenává informace o případných vzniklých technických problémech
     nebo jiných nestandardních situacích. Tyto informace dále archivuje jako záznam o průběhu zkoušky.

     Kromě logů se z aplikace provádí následující printscreeny:

     • počáteční obrazovka;
     • kontrolovaný doklad totožnosti (z obou stran);
     • obrazovky aplikace pořizované automaticky v průběhu zkoušky
     • obrazovky deaktivace aplikace a návrat do aplikace, pokud by se uživatel snažil opustit aplikaci nebo pokud by bylo detekováno nestandardní chování aplikace;
     • obrazovky aplikace pořízené kdykoliv v průběhu zkoušky na pokyn komisaře;
     • ukončovací obrazovka po ukončení zkoušky.

     Po zkoušce

     Po ukončení časového limitu pro vykonání zkoušky dané skupiny odbornosti zkouškový systém znemožní účastníkovi zkoušky odpovídat na další otázky, test uzavře a nejpozději tímto okamžikem
     je test považován za ukončený a předán k automatickému vyhodnocení. Účastník je oprávněn provést v systému ukončení testu i před vypršením časového limitu. Okamžikem, kdy účastník provede
     v systému ukončení, je test považován za ukončený a předaný k automatickému vyhodnocení.

     Vyhodnocení zkoušky a osvědčení

     Vyhodnocení výsledku odborné zkoušky účastníkovi je oznámeno uchazeči v aplikaci ezkouskyEFPA bezprostředně po ukončení testu. Tento výsledek má pouze informativní charakter a je právně nezávazný. V aplikaci ezkouskyACS se rovněž zobrazí informace o úspěšném zapsání výsledku
     na server.

     Validní výsledky zkoušky jsou účastníkovi komunikovány bezprostředně po schválení výsledku zkoušky zkušební komisí. O vyhodnocení výsledků zkoušky je účastník informován e-mailem.

     Úspěšným účastníkům je následně vydáno osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky v souladu s čl. 13 tohoto Zkušebního řádu.

     Opakování zkoušky

     Odbornou zkoušku lze v případě neúspěšného složení opakovat. Opakování je zpoplatněno
     dle aktuálně vyhlášených sazeb poplatků

     Odvolání vůči výsledku zkoušky

     Účastník zkoušky, který s oficiálním výsledkem zkoušky, o němž byl organizátorem informován, nesouhlasí, může podat odvolání v souladu s čl. 12 tohoto Zkušebního řádu.

     Příloha č. 5

     Vzorová dokumentace

     Vzor prezenční listiny

     Vzor archu pro odpovědi

     Vzor Osvědčení o vykonání odborné zkoušky