Vyhláška č. 195/2018 Sb.

(ke stažení v pdf ZDE)

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Česká národní banka stanoví podle § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, (dále jen „zákon“) k provedení § 57 odst. 2, § 58 odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona:


Vyhláška č. 195/2018 Sb.

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění,

b) dobu trvání odborné zkoušky, počet a podobu zkouškových otázek, způsob stanovení správných odpovědí, kritéria úspěšného složení odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a pravidla pro jejich aktualizaci, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení,

c) požadavky na organizační uspořádání žadatele o udělení nebo prodloužení akreditace, požadavky na prostory používané k pořádání odborných zkoušek, požadavky na technické a programové prostředky pro jejich pořádání a

d) způsob jednání a složení komise, požadavky na její členy a pravidla jejich odměňování.

§ 2

Rozsah odborných znalostí

(K § 57 odst. 2 zákona)

(1) Rozsah odborných znalostí osoby podle § 55 odst. 1 zákona musí odpovídat věcné náplni činnosti této osoby pro distribuci pojištění, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

(2) Rozsah odborných znalostí podle skupin odbornosti je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Rozsah odborných dovedností

(K § 57 odst. 2 zákona)

Osoby podle § 55 odst. 1 zákona musí mít pro distribuci pojištění odborné dovednosti u všech skupin odbornosti spočívající ve schopnostech

a) kvalifikovaně získat informace od zákazníka tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona,

b) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby zákazník mohl sám posoudit, zda nabízený pojistný produkt odpovídá jeho požadavkům, cílům, potřebám, finanční situaci, znalostem a zkušenostem, rizikové toleranci, schopnosti nést ztráty, a uvědomit si rizika, kterým může být vystaven po dobu trvání pojištění,

c) řádně vyhodnotit zákazníkovy požadavky, cíle, potřeby, finanční situaci, znalosti a zkušenosti, rizikovou toleranci zákazníka, schopnosti zákazníka nést ztráty a právní vztahy zákazníka týkající se dalších produktů finančního trhu a zvážit pojistná nebezpečí, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, a nabídnout mu pro něj vhodný pojistný produkt a

d) řádně uzavírat pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťovny nebo zákazníka.

§ 4

Věcné předpoklady

(K § 62 odst. 3 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek, s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních místností.

(2) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici technické a programové prostředky pro pořádání odborných zkoušek a uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek1).

§ 5

Organizační předpoklady

(K § 62 odst. 3 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít vnitřním předpisem stanovené organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí.

(2) Akreditovaná osoba ve vnitřním předpise dále upraví alespoň

a) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací týkajících se odborných zkoušek,

b) pravidla pro jmenování předsedy komise a dalších členů komise a

c) pravidla odměňování člena komise, které nesmí být odvozeno od úspěšnosti skládaných odborných zkoušek.

(3) Akreditovaná osoba zajistí, aby v době konání odborných zkoušek byla ustavena alespoň jedna komise.

(4) Odborná zkouška probíhá pod přímým dohledem komise.

§ 6

Personální předpoklady

(K § 58 odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona)

(1) Komise má lichý počet členů a je nejméně tříčlenná.

(2) Člen komise je důvěryhodný2) a má ukončené alespoň vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu3).

(3) Pokud je akreditovaná osoba pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem nebo je takovou osobou jiný člen podnikatelského seskupení4), jehož členem je i akreditovaná osoba, musí být většina členů komise nezávislých na akreditované osobě, podnikatelském seskupení, jehož je akreditovaná osoba členem, a na dalších členech tohoto podnikatelského seskupení.

§ 7

Zkouškový řád

(K § 58 odst. 6 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít zkouškový řád, který splňuje alespoň tyto požadavky:

a) objektivní a nestranný přístup pro všechny zkoušené; v případě překročení kapacity zkouškového termínu musí být zkoušení pozvaní ke zkoušce vybíráni objektivním a nestranným způsobem,

b) řádnou identifikaci zkoušeného před zahájením odborné zkoušky,

c) zabezpečení ochrany osobních údajů zkoušených,

d) objektivní a nestranný průběh odborné zkoušky,

e) objektivní a nestranný výběr zkušební varianty pro daný zkouškový termín a způsob vytváření zkouškového testu,

f) utajení obsahu jednotlivých zkušebních variant,

g) tematicky vyvážený obsah odborné zkoušky,

h) přezkoumatelné zaznamenání výsledku odborné zkoušky a jeho ověření komisí,

i) možnost a postup pro odvolání a přezkoumání výsledku odborné zkoušky a

j) možnost zkoušeného nahlédnout do vyhodnoceného zkouškového testu nebo protokolu z odborné zkoušky a pořídit si jejich kopie.

(2) Zkouškový řád obsahuje alespoň

a) rozpracování požadavků podle odstavce 1 do konkrétních postupů a vzorové dokumentace,

b) pravidla stanovení a uveřejnění zkouškových termínů; akreditovaná osoba zajistí konání alespoň jednoho zkouškového termínu čtvrtletně, pokud se na daný termín nepřihlásí alespoň 10 zkoušených, pak alespoň pololetně,

c) obsah a rozsah odborné zkoušky,

d) počet členů komise a způsob jejich rozhodování,

e) pravidla pro vyloučení zkoušeného z odborné zkoušky a možnost přezkoumání rozhodnutí, kterým došlo k vyloučení zkoušeného,

f) údaj o výši úplaty spojené se složením odborné zkoušky,

g) uvedení, zda je odborná zkouška písemná, ústní nebo kombinovaná,

h) pravidla upravující postup pro případ podjatosti člena komise a

i) pravidla upravující odhlašování od odborné zkoušky a neúčast zkoušeného.

Minimální standard odborné zkoušky

(K § 58 odst. 6 zákona)

§ 8

(1) Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“) trvá celkem 90 minut. Zkoušenému je položeno celkem 40 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(2) Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění nebo pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „neživotní občanské pojištění“) trvá celkem 120 minut. Zkoušenému je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(3) Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“) trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(4) Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik trvá celkem 150 minut. Zkoušenému je položeno celkem 72 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(5) Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi, přičemž 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.

(6) Odborná zkouška jak pro distribuci některého z neživotních pojištění podle § 57 odst. 1 písm. c), d) nebo e) zákona, tak pro distribuci životních pojištění trvá celkem 180 minut. Zkoušenému je položeno 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí dotyčného neživotního pojištění a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 4 případovými studiemi, přičemž 2 případové studie jsou z oblasti neživotních pojištění a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.

§ 9

(1) Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

(2) K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň

a) tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,

b) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a

c) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.

§ 10

Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi

(K § 58 odst. 6 zákona)

(1) Soubor zkouškových otázek se aktualizuje alespoň jednou za každý rok. Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1200, počet případových studií pod 80. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před aktualizací nejdéle měsíc ode dne uveřejnění této aktualizace Českou národní bankou, pokud Česká národní banka s ohledem na rozsah aktualizace nestanoví lhůtu delší.

(2) Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi zašle Česká národní banka akreditované osobě datovou schránkou pokaždé, když došlo k jeho změně.

(3) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty krátce před konáním odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví nahodile. Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu. Akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

2. Vyhláška č. 40/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

3. Vyhláška č. 251/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 74/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 195/2018 Sb.

Rozsah odborných znalostí

I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí:

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,

2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),

3. základy finanční matematiky,

4. principy kalkulace pojistného,

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam,

2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění,

3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení),

4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé,

5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí,

6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast,

7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění,

8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku,

9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele.

II. Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění:

a) regulace distribuce životního pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou],

b) principy a fungování životního pojištění a jeho produktů

1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.),

2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění,

3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění),

4. typy výluk,

5. zkoumání zdravotního stavu,

6. společné znaky pojištění osob,

7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem),

8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné,

9. nároky z životního pojištění

10. pojistné plnění z životního pojištění,

11. vztah životního a neživotního pojištění,

12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování),

13. daňové aspekty životního pojištění,

c) investice a související rizika

1. investiční nástroje

1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,

2. dluhopisy

2.1 pojem dluhopisu,

2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované),

3. akcie

3.1 pojem akcie,

3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),

4. deriváty

4.1 pojem derivátu, druhy,

4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,

5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),

6. rizika investičních nástrojů,

7. investiční strategie

7.1 základní investiční strategie,

8. investiční fondy

8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů),

8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu.

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel:

a) regulace distribuce pojištění motorových vozidel

1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97],

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,

2. společné znaky pojištění motorových vozidel,

3. typy výluk,

4. Česká kancelář pojistitelů,

5. garanční fond,

6. zelená karta,

7. záznam o nehodě,

8. totální a parciální škoda,

9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),

10. nároky z pojištění motorových vozidel,

11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,

12. bonus, malus,

13. asistence,

14. havarijní pojištění,

15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,

16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,

17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,

18. připojištění úrazu.

IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění:

a) regulace distribuce neživotního občanského pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,

2. společné znaky pojištění motorových vozidel,

3. typy výluk,

4. Česká kancelář pojistitelů,

5. garanční fond,

6. zelená karta,

7. záznam o nehodě,

8. totální a parciální škoda,

9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),

10. nároky z pojištění motorových vozidel,

11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,

12. bonus, malus,

13. asistence,

14. havarijní pojištění,

15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,

16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,

17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,

18. připojištění úrazu,

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku,

2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,

3. společné znaky pojištění majetku,

4. typy výluk,

5. pojištění nemovité věci,

6. pojištění domácnosti,

7. pojištění právní ochrany,

8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),

9. úrazové pojištění,

10. pojištění nemoci,

11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,

12. asistence,

13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),

14. nároky z neživotního občanského pojištění,

15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,

16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění.

V. Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů:

a) regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,

2. společné znaky pojištění motorových vozidel,

3. typy výluk,

4. Česká kancelář pojistitelů,

5. garanční fond,

6. zelená karta,

7. záznam o nehodě,

8. totální a parciální škoda,

9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),

10. nároky z pojištění motorových vozidel,

11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,

12. bonus, malus,

13. asistence,

14. havarijní pojištění,

15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,

16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,

17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,

18. připojištění úrazu,

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku,

2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,

3. společné znaky pojištění majetku,

4. typy výluk,

5. pojištění nemovité věci,

6. pojištění domácnosti,

7. pojištění právní ochrany,

8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),

9. úrazové pojištění,

10. pojištění nemoci,

11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,

12. asistence,

13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),

14. nároky z neživotního občanského pojištění,

15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,

16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,

d) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů

1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů,

2. zhodnocení rizika,

3. základy oceňování majetku,

4. základy účetnictví podniku,

5. kategorie pojistných nebezpečí,

6. pojištění majetku,

7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním,

8. pojištění profesní odpovědnosti,

9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech,

10. pojištění úvěru,

11. pojištění záruky,

12. pojištění finančních ztrát,

13. zemědělská pojištění,

14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů,

15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů,

16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů.

VI. Tematické oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik:

a) regulace distribuce pojištění velkých pojistných rizik

1. právní předpisy z oblasti distribuce velkých pojistných rizik [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,

2. společné znaky pojištění motorových vozidel,

3. typy výluk,

4. Česká kancelář pojistitelů,

5. garanční fond,

6. zelená karta,

7. záznam o nehodě,

8. totální a parciální škoda,

9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),

10. nároky z pojištění motorových vozidel,

11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,

12. bonus, malus,

13. asistence,

14. havarijní pojištění,

15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,

16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,

17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,

18. připojištění úrazu,

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku,

2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,

3. společné znaky pojištění majetku,

4. typy výluk,

5. pojištění nemovité věci,

6. pojištění domácnosti,

7. pojištění právní ochrany,

8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),

9. úrazové pojištění,

10. pojištění nemoci,

11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,

12. asistence,

13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),

14. nároky z neživotního občanského pojištění,

15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,

16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,

d) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů

1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů,

2. zhodnocení rizika,

3. základy oceňování majetku,

4. základy účetnictví podniku,

5. kategorie pojistných nebezpečí,

6. pojištění majetku,

7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním,

8. pojištění profesní odpovědnosti,

9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech,

10. pojištění úvěru,

11. pojištění záruky,

12. pojištění finančních ztrát,

13. zemědělská pojištění,

14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů,

15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů,

16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů,

e) principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik

1. podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik,

2. právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka,

3. definice velkých pojistných rizik,

4. detailní riziková analýza,

5. návrh pojistného programu,

6. analýza konkurenčních produktů,

7. individuální nastavení podmínek pojištění,

8. principy tvorby technických rezerv,

9. škody na drážních vozidlech,

10. škody na leteckých dopravních prostředcích,

11. škody na plavidlech,

12. pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek,

13. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce,

14. pojištění z odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce,

15. soupojištění,

16. nároky z pojištění velkých pojistných rizik,

17. pojistné plnění z pojištění velkých pojistných rizik.

Poznámky pod čarou

1) § 69 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

2) § 70 zákona č. 170/2018 Sb.

3) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.