STUDIJNÍ ŘÁD

 

ke stažení v pdf ZDE

 

 

Základní ustanovení

⦁ Tento studijní řád upravuje způsob absolvování a rozsah následného vzdělávání a podmínky, za kterých lze toto vzdělávání absolvovat tak, jak stanoví platná legislativa, jmenovitě:
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění včetně prováděcích předpisů.

⦁ Studijní řád je závazný pro všechny uchazeče o absolvování následného vzdělávání, pro všechny dotčené zaměstnance Akreditované osoby a případné další Akreditovanou osobou pověřené osoby.

Následné vzdělávání

⦁ Účelem jednotlivých programů následného vzdělávání (dále také „vzdělávací program) je umožnit uchazečům prohlubování a udržování odborné způsobilosti v souladu s požadavky platné legislativy. Jednotlivé programy následného vzdělávání jsou složené ze vzdělávacích aktivit (dále také jen
„aktivity“), které svým obsahem, rozsahem a kvalitou splňují požadavky platné legislativy na následné vzdělávání.
⦁ Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou realizovány elektronickou („on-line“) nebo prezenční formou.

AKREDITOVANÁ OSOBA POŘÁDÁ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V TĚCHTO OBLASTECH NÁSLEDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Základní typy vzdělávacích aktivit:

⦁ Životní pojištění v souladu s rozsahem odborných znalostí a dovedností pro skupinu odbornosti
dle §57 odst. 1 písm. a) Zákona
⦁ Pojištění motorových vozidel v souladu s rozsahem odborných znalostí a dovedností pro skupinu odbornosti dle § 57 odst. 2 písm. b) Zákona
⦁ Neživotní občanské pojištění v souladu s rozsahem odborných znalostí a dovedností pro skupinu odbornosti dle § 57 odst. 2 písm. c) Zákona
⦁ Neživotní pojištění podnikatelů v souladu s rozsahem odborných znalostí a dovedností pro skupinu odbornosti dle § 57 odst. 2 písm. d) Zákona
⦁ Pojištění velkých pojistných rizik v souladu s rozsahem odborných znalostí a dovedností pro skupinu odbornosti dle § 57 odst. 2 písm. e) Zákona

 Akreditovaná osoba bude zajišťovat aktuální vzdělávací aktivity v rámci jednotlivých skupin
odbornosti. Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo vypsání nabídky dalších aktuálních vzdělávacích aktivit pro dané skupiny odbornosti, resp. pro kombinace skupin odbornosti, jež svým obsahem a
rozsahem splňují podmínky zařazení do následného vzdělávání a nejsou uvedeny výše.

Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit bude zveřejňována na webovém portále AC SOLUTIONS v souladu s předpisy Akreditované osoby.

Každá vzdělávací aktivita zveřejněná na portále AC SOLUTIONS obsahuje minimálně tyto standardizované informace:

⦁ Název vzdělávací aktivity
⦁ Označení skupiny odbornosti
⦁ Stručný obsah vzdělávací aktivity
⦁ Rozsah – časová dotace vzdělávací aktivity
⦁ Výslovné označení aktivity za součást následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění
⦁ Forma vzdělávací aktivity – online/prezenční

Vzdělávací aktivity realizované on-line formou mohou mít formu mj. on-line kurzů, webinářů, apod. Prezenční vzdělávací aktivity následného vzdělávání mohou mít formu mj. kurzů, seminářů, workshopů, přednášek, apod.
Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou ohodnoceny časovou dotací, jež je povinnou součástí popisu aktivity. Časové dotace jednotlivých aktivit jsou vždy zveřejněny v nabídce vzdělávacích aktivit na webovém portále AC SOLUTIONS.

Termíny odborných zkoušek a způsob přihlašování

⦁ Odborné zkoušky probíhají minimálně jednou za čtvrtletí.
⦁ Pokud se na daný termín nepřihlásí alespoň 5 uchazečů, vyhrazuje si Akreditovaná osoba právo termín zrušit a přihlášené zájemce odkázat na další termín, v takovém případě může zkouška probíhat jednou pololetně, naopak v případě vyššího zájmu a potřeby zveřejní Akreditovaná osoba další termíny zkoušek dle poptávky uchazečů.
⦁ Všechny vypsané termíny jsou zveřejňovány na webovém portále AC SOLUTIONS
⦁ Na tomto portále je uchazečům umožněno přihlášení na konkrétní dostupný termín dané odborné zkoušky.
⦁ Pro přihlášení na dostupný termín odborné zkoušky je nutná registrace. Uchazeči přihlašovaní hromadně obdrží registrační údaje automaticky elektronickou formou.
⦁ Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo na stanovení odlišných pravidel pro přihlašování uchazečů z řad firemních klientů, s nimiž má akreditovaná osoba uzavřenou samostatnou smlouvu. V tomto případě se pravidla řídí konkrétními smluvními ujednáními.
⦁ Uchazeči se mohou přihlásit na kterýkoliv dostupný termín odborné zkoušky až do naplnění kapacity daného termínu, nejpozději však 5 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky.
⦁ Přihlašování na termín zkoušky probíhá formou elektronické objednávky zkoušky ve vybraném termínu.
⦁ Úspěšné přihlášení na termín (přijetí objednávky) je uchazečům oznámeno pomocí emailového potvrzení.
⦁ Po provedení úhrady účastnického poplatku uchazeč obdrží e-mailem také pozvánku na zkoušku, obsahující všechny potřebné informace k objednanému termínu zkoušky vč. místa a času konání zkoušky.

Účastnický poplatek

⦁ Každý uchazeč je povinen uhradit účastnický poplatek.
⦁ Výše základního účastnického poplatku za jednotlivou vzdělávací akci platného pro uchazeče z řad široké veřejnosti je zveřejněna na portále AC SOLUTIONS.cz.
⦁ Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo stanovit odlišné ceny na základě individuálně uzavřené smlouvy a nabízet množstevní slevy. Účastnický poplatek stanovený individuálně (smluvně, hromadná objednávka, množstevní slevy, apod.) bude uveden v objednávce konkrétní vzdělávací aktivity.

Účastnický poplatek lze uhradit

⦁ převodem na účet (číslo účtu uvedeno v e-mailu objednávky) na základě:
⦁ obdržené zálohové faktury, která bude vygenerována po odeslání objednávky z portálu
AC SOLUTIONS.cz,
⦁ Platební podmínky jsou součástí objednávky a jsou pro uchazeče závazné.
⦁ Účastnický poplatek je splatný nejpozději do 10 kalendářních dnů od vystavení objednávky. V případě, že nedojde v této lhůtě k připsání příslušných finančních prostředků za objednanou vzdělávací aktivitu na účet akreditované osoby, bude objednávka automaticky zrušena, v případě prezenční vzdělávací aktivity bude takto zrušená účast nabídnuta dalším uchazečům.

Způsob registrace v případě překročení kapacity termínu

Všichni uchazeči jsou registrováni na portále AC SOLUTIONS. Zde jsou zveřejněny veškeré organizační a věcné informace týkající se vypsaných vzdělávacích aktivit, postupu, možností přihlášení se ke vzdělávací aktivitě.
V případě překročení kapacity termínu prezenční vzdělávací aktivitě budou uchazeči registrováni v pořadí, v jakém se na portálu k aktivitě v daném termínu přihlásili (princip FI-FO), případně bude vypsán jiný veřejný termín tak, aby došlo k uspokojení poptávky.

V případě on-line vzdělávací aktivity není přístup uchazečům nijak omezen, on-line vzdělávací aktivita je přístupna všem uchazečům po splnění podmínek registrace, přihlášení a úhrady účastnického poplatku v souladu s tímto studijním řádem a obchodními podmínkami portálu AC SOLUTIONS.cz.

Změna termínu, odhlašování a storno podmínky - prezenční vzdělávací aktivita

⦁ Odhlašování z termínů prezenčního vzdělávání je možné maximálně 7 kalendářních dnů před přihlášeným termínem, pokud není pro daný termín stanoveno jinak.
⦁ V případě odhlášení ve lhůtě delší než 7 kalendářních dnů před přihlášeným termínem má uchazeč možnost přehlásit se na jiný vypsaný termín s volnou kapacitou. Změnu termínu uchazeč provádí elektronicky ve svém profilu na AC SOLUTIONS.
⦁ V případě odhlášení ve lhůtě kratší než 7 kalendářních dnů před přihlášeným termínem bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny. Výjimku tvoří odhlášení ze závažných důvodů. Za závažný důvod se považuje zejména nemoc nebo pracovní neschopnost, nebo jiná závažná překážka, o níž uchazeč informoval akreditovanou osobu. Informaci o takovéto překážce považuje akreditovaná osoba za čestné prohlášení uchazeče, na základě kterého uchazeče z termínu odhlásí a omluví. Řádně omluvený uchazeč se může přehlásit na jiný dostupný termín.
⦁ V případě, že se uchazeč neodhlásí z termínu prezenční vzdělávací aktivity ve lhůtě 7 kalendářních dnů před termínem, příp. se neodhlásí ze závažných důvodů po tomto termínu, a k prezenční vzdělávací aktivitě se nedostaví, nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

 

Proces absolvování vzdělávací aktivity - prezenční vzdělávání

⦁ Průběh vzdělávací aktivity je neveřejný.
⦁ Uchazeč se dostaví na termín vzdělávací aktivity s dostatečným předstihem tak, aby umožnil organizátorovi provést jeho prezenci před zahájením a nenarušoval její průběh

⦁ Uchazeč je před zahájením vzdělávací aktivity povinen identifikovat se pomocí platného občanského průkazu, nebo cestovního pasu, případně náhradním dokladem vydaným Policií ČR v kombinaci s dokladem, vydaným státní institucí (řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod.), ze kterého je patrná jeho podoba, případně kombinací těchto dokladů. Neprokázání totožnosti je jednoznačně důvodem k vyloučení účasti na daném termínu vzdělávací aktivity.
⦁ Po ověření totožnosti je uchazeč vyzván k podpisu prezenční listiny, kterým stvrzuje správnost uvedených údajů a svoji přítomnost na vzdělávací aktivitě.
⦁ Akreditovaná osoba může povolit účast na prezenční vzdělávací aktivitě i uchazeči, který není uveden v prezenční listině, pokud to umožní kapacita termínu vzdělávací aktivity a další podmínky organizačního charakteru. Rozhodnutí o povolení/nepovolení účasti takovému uchazeči je plně v kompetenci zástupců Akreditované osoby v místě konání a proti nepovolení účasti takového uchazeče na zkoušce není možnost odvolání.
⦁ Zástupci akreditované osoby v místě konání zkoušky mají právo nepovolit účast na vzdělávací aktivitě uchazeči, jež je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo pokud je jeho chování nevhodné nebo ohrožuje řádný a nerušený průběh vzdělávací aktivity.
⦁ Uchazečům, kteří úspěšně absolvovali vzdělávací aktivitu, je následně vydáno osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity následného vzdělávání. Vydané osvědčení má každý uchazeč k dispozici ke stažení ve svém uživatelském profilu na portále AC SOLUTIONS.
⦁ Za úspěšně absolvovanou prezenční vzdělávací aktivitu následného vzdělávání je považována taková, již uchazeč absolvoval se splněním stanovených podmínek absolvování dané vzdělávací akce, zejména pak splnění podmínky dodržení časové dotace vzdělávací aktivity.
⦁ V případě pozdního příchodu uchazeče k zahájení prezenční vzdělávací aktivity v délce do 30 min. od stanoveného času zahájení (mj. z důvodů problému v dopravě) je uchazeč k účasti na vzdělávací aktivitě připuštěn a takto limitovaný pozdní příchod není považován za porušení splnění podmínky dodržení časové dotace prezenční vzdělávací aktivity. Uchazeč tak při splnění ostatních podmínek účasti absolvuje vzdělávací aktivitu následného vzdělávání úspěšně.

Proces absolvování vzdělávací aktivity - on-line vzdělávání

⦁ Uchazeč přistupuje do on-line vzdělávací aktivity k dispozici na svém uživatelském profilu na portále AC SOLUTIONS.
⦁ Totožnost uchazeče je ověřována elektronicky jeho přihlašovacím jménem (e-mail uchazeče) a heslem, které jsou pro každého uchazeče jedinečné a které slouží jako přihlašovací údaje do uživatelského profilu uchazeče na portále AC SOLUTIONS.
⦁ On-line vzdělávací aktivitu nelze absolvovat bez přihlášení do uživatelského profilu uchazeče pod těmito přihlašovacími údaji.
⦁ Po vstupu uchazeče do on-line vzdělávací aktivity má uchazeč možnost volně bez omezení časové dotace samostatně studovat. 

⦁ Přístup do vzdělávací aktivity je dlouhodobý, nikoli jednorázový, uchazeč tedy může ze vzdělávací aktivity odcházet a následně se ke svému studiu průběžně znovu vracet.
⦁ Pro úspěšné absolvování on-line vzdělávací aktivity musí uchazeč splnit tytopodmínky:
⦁ shlédnout všechny součásti zvolené vzdělávací aktivity, v případě nedodržení této podmínky nemůže být jeho studium úspěšně ukončeno.
⦁ úspěšně splnit závěrečný test, kterým je ukončena každá on-line vzdělávací aktivita následného vzdělávání podle tohoto Studijního řádu.
⦁ Uchazečům, kteří úspěšně absolvovali vzdělávací aktivitu, je následně vydáno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání. Vydané osvědčení má každý uchazeč k dispozici ke stažení ve svém uživatelském profilu na portále AC SOLUTIONS.cz.

 

Přezkoumatelné zaznamenání výsledků

Ke každé jednotlivé prezenční vzdělávací aktivitě je vytvořena prezenční listina, která obsahuje:

⦁ Název vzdělávací aktivity
⦁ Rozsah časové dotace aktivity
⦁ Stručný popis obsahu vzdělávací aktivity
⦁ Den, čas a místo konání
⦁ Seznam účastníků s jejich identifikací a podpisem stvrzujícím jejich účast
⦁ Jméno a příjmení osoby pověřené Akreditovanou osobou, potvrzující úplnost a správnost údajů v prezenční listině
⦁ Podpis osoby pověřené Akreditovanou osobou, potvrzující úplnost a správnost údajů v prezenční listině

Školitel vzdělávací aktivity, případně pověřený člen organizačního týmu po ukončení vzdělávací aktivity stvrdí svým podpisem na prezenční listině úplnost a správnost uvedených údajů. Takto potvrzená prezenční listina je považována za doklad o průběhu a výsledku dané vzdělávací aktivity a je náležitě archivována v souladu s příslušnými ustanoveními platné legislativy.

⦁ U každého uchazeče v rámci on-line vzdělávací aktivity jsou elektronicky kontrolována, zkoumána a zaznamenávána tato data:
⦁ Shlédnutí všech součástí vzdělávací aktivity uchazečem – elektronické sledování pohybu uchazeče v rámci aktivity – uchazeč nemůže úspěšně ukončit studium pokud neshlédl všechny součásti kurzu.
⦁ Úspěšné splnění závěrečného testu – ověření získaných znalostí – uchazeč nemůže úspěšně ukončit studium, pokud úspěšně nesplní závěrečný test. Za základní kritérium úspěšného splnění závěrečného testu vzdělávací aktivity je považováno dosažení 75% správných odpovědí z celkového počtu otázek v testu.

 Všechny výše uvedené údaje jsou elektronicky sledované a kontrolní mechanizmus neumožní
uchazeči získat osvědčení o úspěšném absolvování aktivity následného vzdělávání, pokud nesplní všechny výše uvedené podmínky.

Osvědčení o absolvování následného vzdělávání u akreditované osoby

Každý uchazeč, který úspěšně absolvuje vzdělávací aktivitu následného vzdělávání, obdrží
„Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu/semináře/vzdělávacího programu“ (v souladu s typem vzdělávací aktivity).

Osvědčení obsahuje:

⦁ údaje o osobě, která následné vzdělávání absolvovala,
⦁ údaje o osobě, která je akreditovanou osobou,
⦁ označení skupiny odbornosti, rozsah a obsah následného vzdělávání, včetně délky trvání,
⦁ datum nebo data konání následného vzdělávání a
⦁ podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu a podpis osoby, která program následného vzdělávání vedla.

Osvědčení je vystaveno nejpozději do 48 hodin v rámci pracovních dnů ode dne úspěšného absolvování vzdělávací aktivity následného vzdělávání. Osvědčení je dostupné ke stažení a případnému vytištění přímo na portálu v uživatelském profilu daného uchazeče.

Prokázání splnění podmínek absolvování následného vzdělávání v souladu s platnou legislativou

Prohlubování odborné způsobilosti se v souladu s platnou legislativou prokazuje osvědčením o absolvování následného vzdělávání vydaným osobou, která toto vzdělávání uspořádala. Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti uvedené v § 55 Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
Uchazeč může fakultativně volit mezi vzdělávacími aktivitami následného vzdělávání, pořádanými různými akreditovanými osobami.
Ve svém uživatelském profilu na webovém portále AC SOLUTIONS uživatel sleduje rozsah splněných vzdělávacích aktivit v rámci následného vzdělávání.

 Akreditovaná osoba umožňuje uchazečům evidovat úspěšně absolvované následné vzdělávání u jiných akreditovaných osob v jejich uživatelských profilech na portále AC SOLUTIONS a tím vést ucelenou evidenci o absolvovaném následném vzdělávání v daném kalendářním roce i v předchozích obdobích.

Zabezpečení ochrany osobních údajů uchazečů

⦁ S osobními údaji uchazečů musí být nakládáno v souladu platnou legislativou.
⦁ Akreditovaná osoba postupuje podle Zásad zpracování a ochrany osobních údajů, jež tvoří přílohu Organizačního řádu akreditované osoby, zaměstnanci Akreditované osoby jsou povinni dodržovat vnitrofiremní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.
⦁ Za dodržování Zásad zpracování a ochrany osobních údajů nese odpovědnost Vedoucí osoba.
⦁ Uchazeči jsou v rámci procesu registrace a přihlašování k jednotlivým vzdělávacím aktivitám informováni, že v případě registrace budou o každém shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, že pro účely registrace z titulu plnění smlouvy a zákonných povinností AC SOLUTIONS jsou některé údaje povinné, že v případě neposkytnutí povinných údajů nemůže být uživatel zaregistrován a nemůže se přihlásit ke zkoušce, jak bude s jeho osobními údaji nakládáno, k jakému účelu, v jakém rozsahu a na jak dlouhou dobu budou osobní údaje správcem uchovávány.

Závěrečná stanovení

Změny a doplňky tohoto Studijního řádu vydává Vedoucí osoba s respektováním doporučení Výboru pro odbornou způsobilost.
⦁ O jakékoliv změně ve Studijním řádu je bez zbytečných prodlev informována Česká národní banka. Osobou odpovědnou za oznamování změn je ustanoven Garant pro odbornou způsobilost.
⦁ Tento Zkušební řád nabývá účinnosti dnem schválení akreditace ČNB.

Radek Kaše
Vedoucí osoba

Rejstřík pojmů

Akreditovaná osoba (AC SOLUTIONS) – držitel akreditací, opravňujících k pořádání odborných zkoušek a realizaci následného vzdělávání

Organizátor – Akreditovaná osoba, případně její zaměstnanci a zástupci

Uchazeč – zájemce o absolvování vzdělávací aktivity následného vzdělávání, resp. účastník vzdělávací aktivity následného vzdělávání

ČNB – Česká národní banka

Vzdělávací aktivita následného vzdělávání (také vzdělávací aktivita nebo jen aktivita) – vzdělávací aktivity následného vzdělávání prováděné Akreditovanou osobu v souladu s příslušnou legislativou (on-line vzdělávací aktivity a prezenční vzdělávací aktivity). Osvědčením o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity následného vzdělávání uchazeč prokazuje dílčí splnění požadavku na prohlubování odborné způsobilosti v souladu s platnou legislativou. Celkový rozsah následného vzdělávání
uchazeče činí 15 hodin v každém kalendářním roce.

Webový portál (portál AC SOLUTIONS) – Informační systém – elektronické rozhraní umožňující poskytování a přijímání služeb vztahujících se k pořádání odborných zkoušek a realizaci vzdělávání

Profil (též uživatelský profil) – uživatelský účet zpřístupňující práci s informačním systémem jednotlivým uživatelům

Registrace – proces vytvoření účastnického profilu (účtu) v informačním systému (portálu) Akreditované osoby

Uživatel – uživatel informačního systému, fyzická osoba, registrovaná na portále, mající vlastní uživatelský účet (profil)

Příslušná legislativa – veškeré zákony, vyhlášky a další prováděcí předpisy v platném znění,
upravující problematiku konání odborných zkoušek a realizace následného vzdělávání. Jmenovitě zejména:

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
⦁ Vyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění