ZKUŠEBNÍ ŘÁD

 

ke stažení v pdf ZDE

 

 

Preambule

Prodávající, AC SOLUTIONS s.r.o., se sídlem Plaská 2119/54a, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČ: 08783837, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C38757/KSPL, (dále jen „prodávající“), v rámci své činnosti provozuje mimo jiné portál AC SOLUTIONS (dále jen „portál“), a to za účelem dílčí podnikatelské činnosti. Za účelem sjednávání jednotlivých smluv prostřednictvím portálu vydává prodávající tyto obchodní podmínky.

Definice pojmů

ZÁKAZNÍK
Zákazník je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře s prodávajícím smlouvu.

SPOTŘEBITEL
Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

PODNIKATEL
Osoba, která není spotřebitelem, tedy typicky taková osoba, která ve své objednávce uvede identifikační číslo podnikatele.

SMLOUVA
Smlouva je jakákoliv smlouva, která byla při objednávce produktu uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím portálu.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel na straně jedné a prodávající na straně druhé.

SUBDODAVATEL
Subdodavatel je taková právnická nebo fyzická osoba, která pro prodávajícího zajišťuje služby, zvláště pak pořádá pro prodávajícího vzdělávací kurzy.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Rozhraní portálu vymezené výhradně pro přístup zákazníka a sloužící ke správě e-learningové aplikace,
studiu e-learningových a jiných materiálů, přihlašování na zkoušky, vzdělávací akce apod.

Registrace zákazníka

Registrace na portálu je nezávazná, avšak je nutnou podmínkou, aby zákazník mohl objednávat zboží a služby (dále jen „produkty“) prostřednictvím portálu nebo případně pouze poptat cenu produktů.

V rámci registrace zákazník uvede do registračního formuláře tyto nezbytné údaje:

⦁ Jméno a příjmení
⦁ E-mailovou adresu

Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Úspěšná registrace zákazníka je prodávajícím potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. Tento potvrzující e-mail obsahuje URL adresu, na které si zákazník nastaví své vlastní heslo. Uživatelským jménem je e-mailová adresa zákazníka.

Projev vůle, uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází elektronickou formou na základě objednávky zákazníka. Zákazník se přihlásí do svého účtu na portálu, vybere si jeden nebo více produktů a v dalším kroku uvede fakturační údaje, tedy údaje o osobě, na kterou bude vystavena řádná, případně i zálohová faktura.

V rámci objednávky zákazník uvede tyto povinné údaje:

⦁ Jméno a příjmení
⦁ Ulice a číslo
⦁ Město
⦁ PSČ

Dále má zákazník možnost uvést tyto fakultativní údaje:

⦁ Společnost
⦁ IČ
⦁ DIČ
⦁ Vlastní číslo objednávky
⦁ Poznámka

Dále zákazník zadá výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pokud některý z povinných uvedených údajů nebude vyplněn nebo nebudou akceptovány tyto obchodní podmínky, nastavení portálu neumožní objednávku odeslat. Následně zákazník obdrží akceptační email – potvrzení objednávky, čímž je uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím smlouva. 

Obsah smlouvy uzavírané v režimu těchto obchodních podmínek je dán přijatým obsahem objednávky (viz výše) a těmito obchodními podmínkami.

Učiní-li zákazník u prodávajícího objednávku, je tato objednávka pro zákazníka závazná. Zákazník je
tedy povinen za produkt zaplatit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetí straně. Informace o jednotlivých nutných krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, kde je tento proces podrobně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách portálu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

V případě, že nedojde k uhrazení případné zálohové faktury do 10 dnů od jejího vystavení, zaniká uplynutím této lhůty bez dalšího smlouva, pro kterou byla zálohová faktura vystavena. O zániku smlouvy bude zákazník informován oznámením formou e-mailové zprávy.

 

Cena

Výše ceny produktu je určena ceníkem zveřejněným na portále platným ke dni odeslání objednávky prodávajícímu. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočítáno dle výše platné pro daný produkt ke dni odeslání objednávky.

Po uzavření smlouvy je zákazníkovi podle jeho volby způsobu úhrady ceny vygenerována zálohová faktura a je na tuto zálohovou fakturu upozorněn v akceptačním emailu. Zákazník je následně povinen ve splatnosti zálohovou fakturu uhradit. Po úhradě faktury je zákazníkovi zaslán e-mail potvrzující úhradu a zároveň mu je produkt, pokud to jeho charakter umožňuje, přímo zpřístupněn v jeho uživatelském účtu na portálu nebo jej prodávající kontaktuje za účelem dohodnutí způsobu dodání objednaného produktu.
Do okamžiku uhrazení zálohové faktury nevzniká tedy zákazníkovi žádný nárok na dodání objednaného produktu. Prodávající tedy není povinen doručit zákazníkovi objednaný produkt do jeho úplného uhrazení.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám.

Dodání zboží

Produkt bude zákazníkovi dodán jeho zpřístupněním na portálu, pokud to jeho charakter alespoň částečně umožňuje. O tomto zpřístupnění je zákazník informován e-mailovou zprávou. Za okamžik převzetí se považuje den, kdy se zákazník přihlásí do svého uživatelského účtu. Jinak bude produkt zákazníkovi dodán na místo dle jeho výběru, v případě kurzů, školení a zkoušek dle místa, které si zákazník vybral při objednávce produktu.

Prodávající se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi produkt na portále nebo jej kontaktovat za účelem dodání produktu do 5 pracovních dnů od připsání platby odpovídající plné výši ceny za objednaný produkt na bankovní účet prodávajícího. 

Prodávající je oprávněn pověřit jakoukoliv činností, kterou má dle uzavřené smlouvy vykonávat prodávající, subdodavatele. Zákazník je povinen se pokyny subdodavatele řídit.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření s výjimkou:

⦁ produktu prodávajícího, který spočívá v poskytování služby, jestliže s jejím plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Za započetí s plněním se souhlasem spotřebitele se považuje okamžik, kdy se spotřebitel přihlásí do svého uživatelského účtu a má zde k dispozici objednaný produkt nebo materiály k němu.

Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli zaplacenou cenu, resp. její příslušnou část způsobem, kterým byla od spotřebitele přijata, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů prodávajícím jsou uvedeny v samostatném dokumentu, s nímž má zákazník možnost se na portálu seznámit.

Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty prodávajícího dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen
„autorský zákon“). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů prodávajícího. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany prodávajícího, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Zakoupený produkt smí používat pouze jedna osoba (zákazník), a to výhradně k nekomerčním účelům pro svoje použití. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv, si prodávající vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup k produktu.
Je výslovně zakázáno kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení prodávajícího jakékoliv materiály či informace obsažené na portálu a to i takové, jež si zákazník v rámci produktu zakoupil.

Popis produktů

Kurzy:

Vzdělávací akce prezenční a/nebo e-learningové, konference a semináře.

Zkouška:

Zkouška sestávající z jednoho nebo více testů, probíhající pod dozorem zkušební komise. U akreditovaných zkoušek se vždy daná zkouška řídí zkušebním řádem vydaným akreditující institucí (např. ČNB).

V případě, že se zákazník nahlásí na konkrétní termín zkoušky, je oprávněn odhlásit svoji účast na tomto termínu prostřednictvím svého uživatelského účtu na portálu, avšak to nejpozději 7 dnů před předmětným termínem konání zkoušky. Následně je mu umožněno přihlásit se na nový termín zkoušky. V případě, že se vůbec či řádně a včas neodhlásí, zaniká mu nárok na účast na zkoušce, produkt se ze strany prodávajícího bere jako řádně a včas dodaný. Zákazník je však povinen vykonat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy si produkt prostřednictvím portálu zakoupil. V případě, že tento termín nebude dodržen, produkt se ze strany prodávajícího bere jako řádně a včas dodaný.

Reklamační řád

Reklamační řád stanovuje postup v případě, kdy vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů, zvláště pak z vad u zboží.

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Prodávající odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Prodávající však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny prodávajícího či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu vadu produktu neprodleně poté, co takovou vadu zjistí. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní- li prodávající vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zákazníkovi uhrazenou cenu produktu.

 

Rozhodné právo

Prodávající je právnickou osobou zřízenou podle českého práva a je podnikatelem. Pokud není zákazník českým občanem, či není osobou zřízenou podle českého práva, sjednávají si strany, že se smlouva bude řídit českým právem. V případě mezinárodní koupě zboží je rozhodným předpisem Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud do jejího režimu koupě spadá.

Závěrečná stanovení

V případě, že systém objednávek není z jakéhokoliv důvodu funkční, prodávající učiní vše, aby zákazník měl možnost produkty objednat, smlouva bude v takovém případě uzavřena prostřednictvím e-mailu.

Veškeré e-maily budou zákazníkovi zasílány na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že je k danému produktu vydán zkušební řád akreditovaný Českou národní bankou, je tento nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Zkušební řád má zákazník k dispozici ve svém uživatelském účtu a je tak umožněna jeho archivace a reprodukce zákazníkem. V případě rozporu má před těmito obchodními podmínkami přednost zkušební řád.

Smluvní strany jsou při plnění povinností ze smlouvy povinny poskytnout potřebnou součinnost.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 09.05.2022 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky produktů prostřednictvím portálu uzavřené od tohoto data.

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování produktů bude provozovatel používat český jazyk.

Pokud je zákazník spotřebitelem, je v případě sporů vzniklých z příslušné smlouvy oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.